Након што је 30.09.2020.године судија за претходни поступак Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал  саслушао, између осталих лица чије се изручење тражи и А.С, којом приликом је у присуству изабраних бранилаца изјавио да жели да буде изручен САД по поједностављеној процедури, те како је заменик тужиоца за организовани криминал навео да сматра да су испуњене процесне претпоставке за изручење, односно за удовољавање замолници и да је захтев са прилозима који су достављени уз захтев САД за изручење наших држављана у потпуности у складу са Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима и са одредбама билатералног Уговора који РС има са САД у погледу изручења лица окривљених у једној од ових држава, то је Кривично ванпретресно веће Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду 20.10.2020.године донело  решење којим се утврђује да су испуњене законске претпоставке за изручење Сједињеним Америчким Државама А.С ради вођења поступка пред Окружним судом Сједињених Америчких Држава у Северном округу у Тексасу, у кривичном предмету Сједињене Америчке Државе против К.К и других због завере  у извршењу преваре која укључује електронбску комуникацију из прекршаја Главе 18 Кривичног законика САД из члана 1349 и 1343 тачка 1 и због завере у прању новца из прекршаја главе 18 Кривичног законика САД из члана 1956 (х) тачка 2.

Доносећи овакву одлуку, Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал је нашло да су испуњени услови за изручење лица А.С, који је држављанин Републике Србије, с обзиром да је одредбом члана 3 Уговора о изручењу закљученог између Републике Србије и Сједињених Америчних Држава прописано да изручење неће бити одбијено на основу држављанства лица чије се изручење тражи, затим да се изручење дозвољава за кривично гоњење због кривичних дела за које је како према праву државе молиље, тако и праву замољене државе, прописана казна затвора дуже од једне године, конретно да је према Кривичном законику Републике Србије, за кривично дело удруживање ради врешња кривичних дела из члана 346 Кривичног законика, кривично дело преваре из члана 208 Кривичног законика и кривично дело прање новца из члана 246 Кривичног законика прописана казна затвора дуже до једне године, како је то предвиђено одредбом члана 2 Уговоракао и да је молба поткрепљена прилозима прописаним одредбом члана 8 Уговора о изручењу. Ово с разлога што се на поступак одлучивања о изручењу наведених лица имају примарно применити одредбе Уговора о изручењу закљученог између Републике Србије и Сједињених Америчних Држава, с обзиром да представља потврђени међународни уговор, док ће се у складу са чланом 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Републике Србије одредбе овог Закона пременити на сва она питања, која наведеним уговором о изручењу нису регулисана.

Даље, како у конкретном случају нема сметњи за изручење лица А.С. по поједностављеној процедури правосудним органима Сједињених Америчких Држава, прописаних Уговором између Републике Србије Сједињених Америчких Држава о изручењу, односно Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те ценећи чињеницу да се А.С изјаснио да жели да буде изручен по поједностављеној процедури, то је кривично ванпретресно веће донело напред наведену одлуку.