Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 13. октобра 2020. године у поступку који се води против оптуженог Глишић Драгана и других, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Драган Глишић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ па га је суд осудио на казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 16.11.2018. године, као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 16.11.2018. године па надаље.

-окривљени Драган Поповић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ па га је суд осудио на казну затвора у трајању од 8 (осам ) година и 6 (шест) месеци у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 16.11.2018. године, као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 16.11.2018. године па надаље.

-окривљени Предраг Исидоровић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗпа га је суд осудио на казну затвора у трајању од 7 (седам) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 12.07.2018. године, и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 12.07.2018. године па надаље.

-окривљени Владимир Кесић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ па га је суд осудио на казну затвора у трајању од 7 (седам) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 12.07.2018. године, и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана почев од 12.07.2018. године па надаље.

На основу одредбе члана 246 став 7 КЗ у вези члана 87 КЗпрема оптуженом Драгану Глишићу изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА и то 990,80 килограма опојне дроге Cannabis (конопља), са психоактивном контролисаном супстанцом THC (тетрахидроканабинол) у масеном уделу већем од 0,3 %.

На основу одредбе члана 87 КЗ, према оптуженом Драгану Глишићу изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА и то:

- 4,86 килограмаопојне дроге Cannabis (конопља), са психоактивном контролисаном супстанцом THC (тетрахидроканабинол) у масеном уделу већем од 0,3%,

- 1 (један) мобилни телефон марке „Apple iPhone 7“

- СИМ картица

- цистерна марке „Гоша“

На основу одредбе члана 87 КЗ, према оптуженом Драгану Поповићу изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА и то:

- 1 (један) мобилни телефон марке „Apple iPhone 6“

- СИМ картица мреже „Теленор“

На основу одредбе члана 87 КЗ, према оптуженом Предрагу Исидоровићу изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА и то:

- 1 (један) носач за СИМ картицу марке „МТС Телеком Србија“

- 1 (један) носач за СИМ картицу марке „ВИП“

На основу одредбе члана 87 КЗ, према оптуженом Владимиру Кесићу изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА и то:

- 1 (један) мобилни телефон марке „Tesla“ модел „Feature 3“,

- цистерна марке „Гоша“

На основу одредби чланова 261 и 264 став 1 ЗКП, ОБАВЕЗАНИ СУ оптужени Драган Глишић, Драган Поповић, Предраг Исидоровић и Владимир Кесић да суду накнаде трошкове кривичног поступка о чијој висини ће суд одлучити накнадно посебним решењем.

Сходном применом члана 425a став 5 и 6 ЗКП у вези члана 209 став 4 и 2 ЗКП и члана 190 став 1 ЗКП, веће је донело решење да се према окривљенима ДРАГАНУ ГЛИШИЋУДРАГАНУ ПОПОВИЋУ, оптуженом ПРЕДРАГУ ИСИДОРОВИЋУ  и ВЛАДИМИРУ КЕСИЋУ ПРОДУЖИ мера забране напуштања стана, која је према према оптуженима Драгану Глишићу и Драгану Поповићу одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал К-По1.бр. 127/17 од 16.11.2018. године, а према оптуженима Предрагу Исидоровићу и Владимиру Кесићу решењем Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал К-По1.бр. 127/17 од 12.07.2018. године, те се оптуженима забрањује да без одобрења суда напусте стан у коме бораве.

Ради контроле поштовања мере, према оптуженима се има применити ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР, који ће обављати Управа за извршење кривичних санкција.

Изузетно, окривљени могу и без одобрења суда напустити стан ако је то неопходно ради хитне медицинске интервенције у односу на њега или лица са којим живи у стану, ради избегавања или спречавања озбиљне опасности по живот или здравље људи, односно имовине већег обима, при чему су дужни да о напуштању стана, разлогу и месту на којем се тренутно налази, без одлагања обавести надлежног повереника из органа Управе за извршење кривичних санкција.

Мера забране напуштања стана може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања оптужених на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе.

УПОЗОРЕНИ  СУ оптужени Драган Глишић, Драган Поповић, Предраг Исидоровић и Владимир Кесић да према њима може бити одређен притвор уколико прекрше изречену меру забране науштања стана.

Против овог решења дозвољена је жалба. Жалба не задржава извршење решења.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.