Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 24. септембра 2020. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Драган Цветиновић због кривичног дела злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 1 КЗ у вези са чланом 34КЗ и кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ у продуженом трајању у вези са чланом 61 КЗ, те му је суд претходно утврдио појединачне казне и то за кривично дело злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 1 КЗ у вези са чланом 34КЗ казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци, а за кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ у продуженом трајању у вези са чланом 61 КЗ казну затвора у трајању од 10 (десет) месеци, и осудио на јединствену казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 4 (четири) месеца у коју казну се окривљеном урачунава време проведено у притвору од 14.09.2016. године, када је лишен слободе до 27.01.2017. године, када му је притвор укинут.

-окривљени Драган Радивојевић због кривичног дела злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 1 КЗ у вези са чланом 34КЗ , па га је суд осудио на казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци у коју казну се окривљеном урачунава време проведено у притвору у од 14.09.2016. године, када је лишен слободе до 02.12.2016. године, када му је притвор укинут.

На основу одредбе члана 85 Кривичног законика

Окривљеном ДРАГАНУ ЦВЕТИНОВИЋУ изричена је мера безбедности забране вршења позива у области правосуђа у трајању од 3 (ТРИ) године, рачунајући од правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

На основу члана 261, 262, 263 и 264 Законика о кривичном поступку обавезани су окривљени Драган Цветиновић и окривљени Драган Радивојевић на плаћање трошкова кривичног поступка и то судског паушала у износу од по 50.000,00 динара и то у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

На основу члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку суд је окривљене Гојка Лазарева, Оливеру Лазаревић и Душана Дозетa ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ и то да је окр. Гојко Лазарев извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из чл.359 ст.1 КЗ и продужено кривично дело Злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из чл. 359 ст. 1 КЗ у вези са чл. 33 и 61 КЗ, окр. Душан Дозет кривично дело Злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из чл.359 ст.1 КЗ, у вези чл.34 КЗ,а окр.Оливера Лазаревић кривично дело Злоупотреба службеног положаја помагањем из чл.359 ст.1 КЗ, у вези чл.35 КЗ

На основу члана 265 Законика о кривичном поступку у вези члана 261 Законика о кривичном поступку у односу на окривљене Гојка Лазарева, Оливеру Лазаревић и Душана Дозета трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.