Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 06. јула 2020. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Хусеина Мујановића због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништав из члана 142 став 1 КЗ СРЈ и осудио га на казну затвора у трајању од 10 (десет) година.

На основу члана 258. став 4. ЗКП, оштећени се за остваривање имовинскоправног захтева упућују на парницу.

На основу члана 264 став 1 ЗКП у вези члана 261 ЗКП обавезан је окривљени Хусеин Мујановић да накнади трошкове кривичног поступка у износу од 138.409,65 динара као и да плати трошкове судског паушала у износу од 15.000,00 динара, у року од 15 (петнаест) дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Према окривљеном Хусеину Мујановићу, на основу одредбе члана 211. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку продужен је притвор који му је одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине КПП-По2 2/2018 од 01.08.2018. године, а који му се рачуна од 30.07.2018. године, када је лишен слободе, и који му по овом решењу може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писмено израђене пресуде.