Министарство правде, Привредни апелациони суд у Београду, Привредни суд у Београду, Апелациони суд у Београду, Виши суд у Београду и Завод за интелектуалну својину су потписали Споразум о сарадњи у вези са применом медијације у области интелектуалне својине дана 28. маја 2020. године.

Упутствo за унапређење примене медијације у Републици Србији од 28. јуна 2017. године истиче да је обавеза суда да пружи све потребне информације у циљу потпуне обавештености странака о могућности спровођења посредовања, те да подстиче активну сарадњу суда са екстерним партнерима на основу закључених протокола о сарадњи. У складу са наведеним, Министарство правде и судови у којима је извршена концентрација надлежности у области права интелектуалне својине, са једне стране, и Завод за интелектуалну својину, у чијој су надлежности стручни и административни послови који се односе на права интелектуалне својине, са друге стране, су препознали значај међусобне сарадње у овој специфичној области и неопходности унапређења услова за развој медијације, њено промовисање и популаризацију, у циљу обезбеђивања квалитетније и ефикасније заштите права странака. Министарсво, судови и Завод су подржани од стране пројекта Европске уније „ЕУ уз правду“ у реализацији ове активности.

Потписници Споразума ће циљеве потписивања Споразума остваривати, између осталог, кроз континуирано информисање странака, адвоката и других релевантних страна о могућностима и предностима примене медијације у области интелектуалне својине, организовање заједничких активности, као што су конференције, семинари, саветовања, стручни програми, дани отворених врата и инфо-сесије у области медијације спорова који се односе на право интелектуалне својине, те успостављање континуираног дијалога и међусобном разменом информација у вези са могућношћу решавања спорова у области интелектуалне својине путем медијације.

Успостављањем сарадње између судова и Завода ће се решити проблем недостатка информација коме судија може да упути предмет на медијацију и у каквим ће се просторијама овај поступак одвијати. Судијама и странкама ће бити доступан контакт особе из Завода која ће пружити информације о медијаторима стручним из области интелектуалне својине, док ће Завод по потреби обезбеђивати и просторије за обављање медијације.

Као први резултат сарадње, Завод за интелектуалну својину је израдио на сајту институције одељак посвећен медијацији: http://www.zis.gov.rs/medijacija/o-medijaciji/naslovna.1232.html као и листу медијатора са специфичним знањима из области права интелектуалне својине, која је доступна како судовима, тако и свим другим заинтересованим лицима на сајту Завода за интелектуалну својину:

http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/lista%20posrednika.pdf