Услед појединих новинских текстова објављених у штампаним медијима протеклих неколико дана, у којима су изнети неистинити подаци о раду овог суда, Виши суд у Београду у циљу благовременог, потпуног и тачног информисања јавности издаје следеће

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

Неистинити су наводи да у Вишем суду у Београду прошле недеље није одржано ниједно заказано суђење, да је разлог томе забрана окупљања више од петоро лица у затвореном простору, као и да због величине суднице није могуће обезбедити да размак између присутних учесника у поступку буде већи од два метра.

Наиме, након донете Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију целе Републике Србије од 15.03.2020.године („Службени гласник РС“, број 29/20), Наредбе министра здравља  о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, број 30/2020), којом се забрана јавног окупљања ограничава на 50 људи, као и датих препорука од стране надлежних задравствених установа, председник Вишег суда у Београду, судија Александар Степановић упутио је допис свим судијама Су VIII-VIII 193/2020 од 16.03.2020.године којим их је обавестио да уколико не могу да обезбеде удаљеност између учесника у поступку већу од 2 (два) метра, да суђења могу одржати и у некој од 9 великих судница које се налазе у приземљу и на првом спрату судске зграде Палата правде.

Поступајући по наведеном допису, а од проглашења ванредног стања до данас, судећа већа у Првостепеном кривичном одељењу Вишег суда у Београду заседала су у укупно 16 предмета који су хитни и не трпе одлагање. Неки случајеви решени су доношењем пресуде, у појединим предметима донета је одлука у погледу притвора, док су неки главни претреси одложени из других процесних разлога и то недоласка сведока, оштећених, судских вештака, те због чињенице да у суд не могу да приступе адвокати старији од 65 година живота, старији од 60 година живота који болују од акутне или хроничне болести или имају децу млађу од 12 година, а који услови се односе и на поступајуће заменике јавних тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду и поступајуће судије, будући да су исти прописани од стране  министра правде у Препорукама за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020.године. У Другостепеном кривичном одељењу Вишег суда у Београду одлучено је у 105 предмета који су хитни и не трпе одлагање.

Сходно Упутству председника Вишег суда у Београду, судије Александра Степановића о раду судија и запослених Вишег суда у Београду за време ванредног стања од 17.03.2020.године, прецизираног  дана 19.03.2020.године, у свему је поступљено у складу са Закључком Високог савета судства од 18.03.2020.године исправљеног решењем од 19.03.2020.године, које је донето 19.03.2020.године. Такође,  закључује се да се првостепена кривична суђења у Вишем суду у Београду одржавају у зависности од испуњености процесних претпоставки за одржавање главног претреса, што је у сваком конкретном случају остављено на оцени поступајућем председнику већа.

Поред наведеног Упутства, председник суда донео је и Упутство о раду Вишег суда у Београду са странкама за време ванредног стања, у којем је предвиђено на који начин се странке и други учесници у поступку могу информисати о суђењима у предметима Вишег суда у Београду, па тако и о одржавању или одлагању заказаних суђења. Ова упуства су елекронским путем достављена  Адвокатској комори Београда, Адвокатској комори Србије, као и свим представницима медија.

Такође, руководећи се изменама одлука током трајања ванредног стања, па тако и  Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, број 39/20), а у погледу улазака у судску зграду, председник Вишег суда у Београду донео је, дана 23.03.2020.године, Одлуку о измењеном радном времену шалтера пријема, као и да ће ради спречавања ширења заразне болести COVID-19, само по једно лице имати приступ шалтер сали суда, те да ће лицу  улазак у зграду суда бити дозвољен уз обавезно ношење заштитне маске и рукавица.

Сходно свему наведеном произилази да је  Виши суд у Београду, ценећи новонасталу ситуацију на територији целе Републике Србије изазвану вирусом  Covid-19,  предузео све неопходне мере за одржавање суђења у предметима који не трпе одлагања и који су хитни, те да су нетачни наводи изнети у текстовима појединих штампаних и електронских медија.