Виши суд у Београду Посебно одељење за организовани криминал је дана 03.фебруара 2020. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљену Светлану Стојановић због извршења кривичног дела примање мита из члана 367 став 3 у вези става 1 КЗ и окривљеног Мирољуба Стојановића због извршења кривичног дела примање мита у помагању из члана 367 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 35 КЗ, па их је суд применом наведених законских прописа и одредби чланова 4, 42, 45, 54 и 63 КЗ  ОСУДИО на казне затвора и то окривљену Светлану Стојановић на казну затвора у трајању од 5 (пет) година у коју јој се урачунава време проведено у притвору почев од 08.11.2018. године када је слободе лишена до 14.03.2019. године када је притвор према њој укинут, а окривљеног Мирољуба Стојановића на казну затвора у трајању 4 (четири) године и 6 (шест) месесци у коју му се урачунава време проведено у притвору почев од 08.11.2018. године када је слободе лишен до 14.03.2019. године када је притвор према њему укинут.

На основу одредби чланова 78, 79 став 1 тачка 5, 80 став 1 и 4 и члана 85 Кривичног законика према окривљеној Светлани Стојановић изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ забране вршења јавних функција у трајању од 5 (пет) година, почев од дана правноснажности пресуде, с тим што се време проведено у затвору неће урачунати у време трајања ове мере.

Против наведене пресуде јавни тужилац, окривљени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.