Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 16. јануара 2020. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Мића Николић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрогаиз члана 246 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика и кривичног дела спречавање и ометање доказивања из члана 336 став 1 у вези са чланом 33 Кривичног законика

-окривљени Милош Иваз, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрогаиз члана 246 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика

-окривљени Рајко Савић, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрогаиз члана 246 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика

-окривљени Исмаил Краснићи због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрогаиз члана 246 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика

-окривљени Агрон Хоџа због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрогаиз члана 246 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика

-окривљени Миодраг Вранић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика

-окривљена Милана Николић због кривичног дела спречавање и ометање доказивања из члана 336 став 1 у вези са чланом 33 Кривичног законика

-окривљени Драгослав Дробњаковић због кривичног дела спречавање и ометање доказивања помагањем  из члана 336 став 1 у вези са чланом 35 Кривичног законика

-окривљени Милош Бајић због кривичног дела спречавање и ометање доказивања помагањем  из члана 336 став 1 у вези са чланом 35 Кривичног законика

па је суд:

- окривљеном  Мића Николића применом одредбе члана 60 КЗ изрекао јединствену казну затвора у трајању од 14 (четрнаест) година и 6 (шест) месеци и новчану казну у  износу од 200.000,00 (двестахиљада) динара коју је дужан да плати у року од три месеца од правноснажности пресуде, а уколико окривљени не плати новчану казну у наведеном року, суд ће је заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 (хиљаду) динара новчане казне, одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци.

-окривљеном Милошу Ивазу применом одредбе члана 60 КЗ изрекао јединствену казну затвора у трајању од 10 (десет) година и 6 (шест) месеци

-окривљеног Рајка Савића осудио на казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година и 6 (шест) месеци,

-окривљеног Исмаила Краснићија, осудио на казну затвора у трајању од 7 (седам) година,

-окривљеном Миодрагу Вранићу применом одредбе члана 60 КЗ изрекао јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године,

-окривљеног Агрона Хоџу осудио на казну затвора у трајању од 13 (тринаест) година,

-окривљеној Милани Николић применом чланова  64, 65 и 66 КЗ изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ којом јој утврђује казну затвора у трајању од 1 (једне) године и истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљена за време проверавања у трајању од 3 (три) године од дана правноснажности пресуде не изврши неко ново кривично дело и ОСУЂУЈЕ на новчану казну у  износу од 150.000,00 (стопедесетхиљада) динара, коју је дужна да плати у року од три месеца од правноснажности пресуде, а уколико окривљена не плати новчану казну у наведеном року, суд ће је заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 (хиљаду) динара новчане казне, одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци.

-окривљеног Драгослава Дробњаковића осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 8 (осам) месеци и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестахиљада) динара, коју је дужан да плати у року од три месеца од правноснажности пресуде, а уколико окривљени не плати новчану казну у наведеном року, суд ће је заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 (хиљаду) динара новчане казне, одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци.

-окривљеног Милоша Бајића на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестахиљада) динара коју је дужан да плати у року од три месеца од правноснажности пресуде, а уколико окривљени не плати новчану казну у наведеном року, суд ће је заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 (хиљаду) динара новчане казне, одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци.

На основу одредбе члана 91 и 92 КЗ од окривљеног Мића Николића одузима се имовинска корист прибављена извршењем кривичних дела, и то  новац у износу од 1.700 еура, 27.700,00 динара и 142 америчких долара, који новац је према потврди о привремено одузетим предметима МУП РС, ПУ Нови Сад, Одељење криминалистичке полиције, Група за сузбијање кријумчарења и наркоманије, од 05.03.2012.године одузет од окривљеног Мића Николића и који ће бити уплаћен на рачун буџета Републике Србије.

На основу члана 264 став 1 и 3 у вези члана 261 ЗКП и 262 ЗКП, обавезују се окривљени  Мићо Николић,  Милош Иваз,  Рајко Савић,   Миодраг Вранић, Агрон Хоџа, Милош Бајић, Милана Николић, Драгослав Дробњаковић и Исмаил Краснићи да накнаде трошкове кривичног поступка, о чијој висини ће суд накнадно одлучити посебним решењем као и да плате трошкове судског паушала и то окривљени Мићо Николић, окривљени Милош Иваз, окривљени Рајко Савић,  окривљени Миодраг Вранић, окривљени Агрон Хоџа,  окривљени Милош Бајић и окривљени Драгослав Дробњаковић, у износу од по 50.000,00 (педесетхиљада) динара, а окривљена Милана Николић и окривљени  Исмаил Краснићиу износу од по 20.000,00 (двадесетхиљада) динара у року од 15 (петнаест) дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.