Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 26.  децембра 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то: окривљени Предраг Бећирић, окривљена Маријана Мијановић, окривљени Милош Бандука, окривљени Марко Бандука, окривљени Милош Мирић, окривљени Дарко Драгосављевић, окривљени Бошко Ивошевић, окривљени Виктор Вицков, окривљени Владимир Сладић, окривљена Бојана Тутуновић, окривљени Миле Јакишић, окривљени Марко Вукојевић, окривљени Роберт Балаж, окривљена Милица Мирић, због  продуженог кривичног дела превара, из члана 208. став 4. у вези става 1. КЗ, у вези члана 61. КЗ, а окривљени Вилим Сладић због кривичног дела превара, из члана 208. став 4. у вези става 1. КЗ, па их суд ОСУЂУЈЕ и то:

окр. Предрага Бећирића на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци, и новчану казну у износу од 150.000,00 (сто педесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 27.04.2011. године,

окр. Маријану Мијановић, на казну затвора у трајању од 3 (три) године, и новчану казну у износу од 100.000,00 (сто хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 21.07.2010. године,

окр. Милоша Бандуку, на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 8 (осам) месеци, и новчану казну у износу од 90.000,00 (деведесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 28.06.2010. године,

окр. Марка Бандуку, на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, и новчану казну у износу од 80.000,00 (осамдесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 04.05.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Новом Београду, Народних хероја 50, без електронског надзора,

окр. Милоша Мирића, на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, и новчану казну у износу од 70.000,00 (седамдесет хиљада) динара, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Београду, Борчи, улица Личка бр.16, без електронског надзора,

окр. Дарка Драгосављевића, на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, и 6 (шест) месеци и новчану казну у износу од 80.000,00 (осамдесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 05.5.2010. године и од 03.11.2017. до 29.11.2017. године,

окр. Бошка Ивошевића, на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, и новчану казну у износу од 60.000,00 (шездесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 27.04.2010. године, до 29.04.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Инђији, улица Бранка Ћопића 40, без електронског надзора,

окр. Виктора Вицкова, на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, и новчану казну у износу од 50.000,00 (педесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 04.05.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Београду, Вишњичка бања, улица Сланачки пут 129 ј, без електронског надзора,

окр. Владимира Сладића, на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, и новчану казну у износу од 50.000,00 (педесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 27.04.2010. године, до 29.04.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Београду, улица Високог Стевана 54, без електронског надзора,

окр. Бојану Тутуновић, на казну затвора у трајању од 10 (десет) месеци, и новчану казну у износу од 50.000,00 (педесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 20.05.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује, у Београду, улица Владимира Томановића 8/24, без електронског надзора,

окр. Милета Јакишића, на казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, и новчану казну у износу од 40.000,00 (четрдесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 05.05.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Београду, Борчи, улица Душана Максина 1, без електронског надзора,

окр. Марка Вукојевића, на казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, и новчану казну у износу од 40.000,00 (четрдесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 04.05.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Београду, Борчи, улица Ратних војних инвалида 15/52, без електронског надзора,

окр. Роберта Балажа, на казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, и новчану казну у износу од 40.000,00 (четрдесет хиљада) динара, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Новом Саду, улица Марка Орешковића 5, без електронског надзора,

окр. Милицу Мирић, на казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, и новчану казну у износу од 40.000,00 (четрдесет хиљада) динара, у коју казну се има урачунати време проведено у лишењу слободе од 02.03.2010. године до 04.05.2010. године, која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Београду, Борчи, улица Душана Максина 16, без електронског надзора,

окр. Вилима Сладића на казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци, и новчану казну у износу од 40.000,00 (четрдесет хиљада), која казна затвора се има извршити у просторијама у којима станује у Београду, улица Андре Стевановића 9, без електронског надзора.

Изречене новчане казне окривљени су дужни платити у року од 3 (три) месеца од правноснажности пресуде, а ако исте не плате у остављеном року, исте ће бити замењене казнама затвора, тако што ће се за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од 6 (шест) месеци.

Окривљени којима је одређено да се извршење казне затвора има спровести у просторијама у којима станују, исте не смеју напуштати, осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција.

Уколико у трајању једном од дванаест часова или два пута у трајању од по шест часова, самовољно напусте просторије у којима станују, суд ће одредити да остатак казне затвора издржавају у затвору.

На основу чл. 92 и 93 КЗ-а, од окривљених и трећих лица, одузета је имовинска корист у возилима, становима и новцу.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.