Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 25. децембра 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Јовицу Стефановића због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди у продуженом трајању из члана 238 став 2 у вези става 1 тачка 4 Кривичног законика у вези члана 61 Кривичног законика, па га је осудио на казну затвора у трајању од 4 (четири) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 07.11.2012. године, па до 06.09.2013. године.

На основу члана 92 став 3 у вези са чланом 91 став 1 КЗ ОБАВЕЗАНА СУ привредна друштва „Јака 80“ Радовиш АД у стечају и МД „Нини“ ДОО Ниш у стечају да на име имовинске користи која им је прибављена извршењем кривичног дела плате и то привредно друштво „Јака 80“ Радовиш АД у стечају, новчани износ од 682.632.589,00 динара, а привредно друштво МД „Нини“ ДОО Ниш у стечају, новчани износ од 183.447.070,75 динара, у корист буџета Републике Србије, у року од 90 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

На основу члана 262 и 264 ЗКП, ОБАВЕЗАН ЈЕ окривљени Јовица Стефановић да на име трошкова кривичног поступка плати суду новчани износ од 2.081.228,76 динара и то на име трошкова сведока, трошкова и награда вештака и трошкова превоза окривљеног, новчани износ од 2.031.228,76 динара, а на име судског паушала, новчани износ од 50.000,00 динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

На основу члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку

-окривљени Златко Марковић, окривљена Олга Антић, окривљени Добрица Живковић, ОСЛОБАЂАЈУ СЕ ОД ОПТУЖБЕ да су извршили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ.

На основу члана 265 став 1 ЗКП, одређује се да трошкови кривичног поступка у односу на оптужену Олгу Антић, оптуженог Златка Марковића и оптуженог Добрицу Живковића падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.