Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 18. децембра  2019. године, донела решење којим се према окривљеном Александру Обрадовићу на основу члана 209 став 2 и 5 Законика о кривичном поступку укида мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора и коришћења интернета.

Из образложења одлуке произилази да је судија за претходни поступак извршила увид у достављене списе, као и допис Вишег јавног тужилаштва од 18.12.2019.године у којем се јавни тужилац није изјаснио да ли предлаже продужење или укидање изречене мере уз образложење да одлуку о томе оставља на оцену суду, те је нашла да више не стоје разлози због којих је окривљеном изречена мера, ни околности предвиђене чланом 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења дозвољена је жалба у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Окривљеном Александру Обрадовићу се ставља на терет извршење кривичног дела одавање пословне тајне из члана 240 став 2 у вези става 1 Кривичног законика.