Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 05. децембра 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Уроша Јанковића због кривичног дела превара у саизвршилаштву у продуженом трајању  из члана 208 став 4 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ и члана 61 КЗ, па га је осудио на казну затвора у трајању од 2  (две)  године, у коју му се урачунава време проведено у притвору по решењу Судије за претходни поступак Посебног одељења Вишег суда у Београду КПП-По1 број 35/16 од 09.11.2016. године почев од дана 07.11.2016. године када је слободе лишен до 10.11.2016. године, када је притвор према њему укинут.

На основу одредби чланова 48, 50 и 51 КЗ  окривљени Урош Јанковић осуђен је на новчану казну у износу од 2.000.000,00 (два–милиона) динара, коју је дужан платити у року од 90 дана од дана правноснажности пресуде, с тим што уколико окривљени наведену новчану казну не буде платио у остављеном року, суд ће му исту заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 (хиљаду) динара новчане казне одредити један дан затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од 1 (једне) године.

На основу одредбе члана 91 и 92 Кривичног законика од окривљеног Уроша Јанковића одужета је противправна имовинска корист прибављена кривичним делом, и то новац у износу од 4.551.471,60 динара (четири-милиона-петстотина-педесет-једна-хиљада-четири стотине-седамдесет-један и 60/100) динара, коју је дужан платити у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом извршења.

Окривљени Урош Јанковић обавезан је да плати трошкове кривичног поступка и паушала суду, о чијој ће висини одлучити суд посебним решењем.

На основу одредбе члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП окривљени Урош Јанковић ОСЛОБОЂЕН ЈЕ  ОД ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ. 

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.