Виши суд у Београду, дана 13. новембра 2019. године у кривичном поступку који се води против окривљеног Шарановић Владимира и Шарановић Наташе донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ  окривљеног Шарановић Владимира због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 8 Кривичног законика, и кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога  из члана 246 став 1 Кривичног законика, те истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од  30 (тридесет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору.

Према окривљеном Шарановић Владимиру, решењем је продужен притвор који може трајати најдуже до упућивања окривљеног у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

У погледу окривљене Шарановић Наташе суд  је  одбио оптужбу због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога  из члана 246 став 1 Кривичног законика, услед одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења на главном претресу.

На основу одредбе члана 258 став 4 ЗКП-а оштећена Ања Зрелац упућена је на парнични поступак ради остваривања имовинско правног захтева.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 15 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.