Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 12.09.2019. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал, прихваћену на заступање од стране Вишег јавног тужилаштва у Београду, којом је окривљенима Александру Бијелићу, Марку Благојевићу, Радовану Дрчи, Данки Шотри, Слободану Стевићу и Елизабети Трохи, стављено на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези са чланом 33 Кривичног законика, окривљенима Славку Божићу и Нади Ћубић стављено на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у подстрекавању у вези са чланом 34 Кривичног законика, а окривљеном Милету Зекићу стављено на терет извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у помагању у вези са чланом 35 Кривичног законика.

Испитујући оптужницу веће је нашло да докази прикупљени током предистражног и истражног поступка дају довољно основа за закључак да су окривљени оправдано сумњиви да су учинили кривична дела која су предмет оптужбе, као и да у конкретном случају нема потребе за бољим разјашњењем  ствари да би се испитала основаност оптужнице, нити да се истрага допуни.

Доносећи наведену одлуку, кривично ванпретресно веће искључиво је ценило да ли има довољно доказа да се основана сумња да су окривљени учинили кривична дела која им се стављају на терет подигне до нивоа оправдане сумње, која је услов за подизање оптужнице, те није унапред утицало на решавање оних питања која ће бити предмет расправљања на главном претресу, с обзиром на то да је судеће веће овлашћено да врши оцену доказа изведених на главном претресу, нарочито противречних доказа, и да на бази те оцене донесе одлуку у погледу кривице окривљених због кривичних дела која су предмет оптужбе.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.