Веће Другостепеног кривичног одељења Вишег суда у Београду је дана 02.септембра 2019.године, решењем одбило као неосновану жалбу браниоца осуђеног Вукотић Јована, адвоката Зоре Добричанин Никодиновић, изјављену против решења Другог основног суда у Београду од 13.08.2019.године којим је одбијена као неоснована молба осуђеног Јована Вукотића за пуштање на условни отпуст  са издржавања казне затвора у трајању од  једне године и три месеца на коју је осуђен пресудом Другог основног суда у Београду  од 30.11.2018. године, правноснажном 06.02.2019.године.

Веће другостепеног кривичног одељења је наводе жалбе браниоца осуђеног оценило као неосноване, имајући у виду да је по оцени овог већа, првостепени суд  у овој правној ствари  потпуно и правилно утврдио све чињенице које су од значаја за доношење одлуке о условном отпусту, у поступку у ком нису начињене битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 и 3 ЗКП, обзиром да су разлози решења потпуно јасни и међусобно непротивречни, а све одредбе које се односе на институт условног отпуста правилно су примењене.