Виши суд у Београду је дана 16. јула 2019. године, у поновљеном поступку, донео и јавно објавио пресуду којом је ставио ван снаге пресуду Вишег суда у Београду К.бр.3012/10 од 25.01.2011.године, преиначена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1.бр.3606/11 од дана 28.10.2011.године у погледу окр.Пузигаћа Дејана и истог огласио кривим због извршења кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 тачка 2 у вези члана 33 Кривичног законика и осудио га на казну затвора у трајању од 12  (дванаест) године, у коју казну му се урачунава време проведено у екстрадиционом притвору почев од 12.09.2015.године до 14.04.2016.године, време проведено на издржавању казне затвора од 15.04.2016.године до 13.12.2016.године и време проведено у притвору од 13.12.2016.године па надаље.

Према окривљеном продужен је притвор који може трајати најдуже док не истекне време трајања казне која му је изречена неправноснажном пресудом Вишег суда у Београду К.бр. 700/18 од 16.07.2019.године, односно до упућивања окривљеног на издржавање кривичне санкције, која се састоји у лишењу слободе.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.