Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења за организовани криминал на седници већа одржаној дана 12. јуна 2019. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал, подигнуту против окр.Радосава Цвијовића и окр. Славка Павлова због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичног дела из члана 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика и др.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да скуп чињеница које се наводе у оптужници и произлазе из доказа прикупљених у предистражном и истражном поступку, непосредно поткрепљују основану сумњу да су окривљени учинили кривична дела која су им стављена на терет, а која су описана у наведеној оптужници, те уједно и оправдавају подизање оптужбе у овој кривичноправној ствари.

Суд је извео закључак о постојању оправдане сумње као материјалног услова за оптужење у конкретном случају у односу на сваки од битних елемената кривичних дела и окривљених понаособ, оценом свих доказа прибављених током истражног поступка.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.