Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 14. јуна 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАШЕН КРИВИМ окривљени Крстић Горан због кривичног дела трговина утицајем у саизвршилаштву  из члана 366 став 1 у вези члана 33 Кривичног законика, па га је суд осудио на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци у коју казну му се има урачунати време за које је окривљени био лишен слободе у периоду од 09.12.2016.године до 30.10.2018.године.

На основу члана 85 у вези члана 80 Кривичног законика суд је окривљеном  Горану Крстићу изрекао Меру безбедности Забране вршења позива, делатности и дужности и то:

забране вршења свих позива у области правосуђа у трајању од 5 (пет) година.

На основу члана 264 став 1 у вези са чланом 261 став 2 Законика о кривичном поступку, обавезан је окривљени Горан Крстић да плати на име трошкова кривичног поступка износ од 17.451,00 динара и на име паушала износ од 30.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.