Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 30. маја 2019. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Вишег јавног тужилаштва, подигнуту против окривљеног Зорана Марјановића којем се ставља на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 1 Кривичног законика.

Испитујући оптужницу Вишег јавног тужилаштва, кривично ванпретресно веће је стало на становиште да прикупљени докази током предистражног и истражног поступка дају довољно основа за закључак да је окривљени оправдано сумњив да је извршио кривично дело које је предмет оптужбе.  

Против овог решења оптужени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.