Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 10. маја 2019. године, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Бранко Јоцић због кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика и кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези  става 1 Кривичног законика.

-окривљени Драган Павловић, због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика.

-окривљени Милан Јосиповић због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица помагањем из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 35 Кривичног законика.

 -окривљени Предраг Теодосић, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 Кривичног законика

па је суд окривљенима претходно утврдио појединачне казне и то:

окривљеном  Бранку Јоцићу:

- за кривично дело примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика казну затвора у трајању од 3 (три) године

-за кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези  става 1

Кривичног законика казну затвора у трајању од 3 (три) године,

Након чега је суд:

Окр. Бранка Јоцића осудио на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година  у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 09.03.2011. године, када је лишен слободе до 15.05.2012. године, када му је притвор укинут.

Окр. Драгана Павловића осудио на казну затвора у трајању од 5 (пет) година  у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 09.03.2011. године, када је лишен слободе до 15.05.2012. године, када му је притвор укинут.

Окр. Милана Јосиповића осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године  у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 14.12.2012. године, када је лишен слободе, па до 26.07.2013. године када му је притвор укинут,

Окр. Предрага Теодосића осудио на казну затвора у трајању од 2 (две) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 09.03.2011.године, када је лишен слободе, па до 08.06.2011.године када му је притвор укинут.

На основу одредби чланова 78, 79 став 1 тачка 5, члана 80 став 1 и 4 и члана 85 Кривичног законика, према окр. Бранку Јоцићу и Предрагу Теодосићу изречена је 

МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ

забране вршења позива, делатности и дужности везаних за располагање, коришћење, управљање или руковођење туђом имовином или чување те имовине у трајању од 3 три године, почев од дана правноснажности пресуде, с тим што се време проведено у затвору неће урачунати у време трајања ове мере.

На основу одредбе члана 367 став 7 Кривичног законика од Радмиле Јоцић је одузет стан површине 63 метра квадратна, у улици Пашићевој број 5/4, у Лозници, на катастарској парцели број 3465, уписаној у поседовни лист број 52 КО Лозница град.

Република Србија- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је ради остваривања имовинско правног захтева упућена на парницу.

На основу одредбе члана 262 став 1 и 2 ЗКП- а, обавезани су окривљени Бранко Јоцић, Драган Павловић, Милан Јосиповић и Предраг Теодосић да плате трошкове кривичног поступка и паушала суду.

На основу одредбе члана 422 тачка 3 Законика о кривичном поступку, према окр. Драгану Павловићу одбијена је оптужба да је извршио кривично дело давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика. 

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.