Виши суд у Београду је дана 07.05.2019.године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Секуловић Бранка ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 тачка 9 КЗ и истог осудио на казну затвора у трајању од 35  година, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору.

Према окривљеном  подужен је притвор који може трајати до правноснажности пресуде, а најдуже до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.