Виши суд у Београду - Посебно одељење за организовани криминал је дана 2. априла 2019. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Милош Делибашић, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 Кривичног законика и кривичног дела тешко убиство у подстрекавању из члана 114 став 1 тачка 3 у вези са чланом 34 Кривичног законика.

-окривљени сарадник Милош Војновић, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика и кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 у вези са чланом 33 Кривичног законика.

-окривљени Ратко Кољеншић, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика и кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 5 у вези са чланом 33 Кривичног законика.

-окривљени Саша Цветановић, због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 5 у вези са чланом 33 Кривичног законика

-окривљени Славиша Новаковић, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика и кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 3 у вези са чланом 33 Кривичног законика

-окривљени Горан Малетић, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика

 

па је суд окривљенима претходно утврдио појединачне казне и то:

окривљеном Милошу Делибашићу

-за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 Кривичног законика казну затвора у трајању од 10 (десет) година
-за кривично дело тешко убиство у подстрекавању из члана 114 став 1 тачка 3 у вези члана 34 Кривичног законика казну затвора у трајању од 30 (тридесет) година,

окривљеном Ратку Кољеншићу

-за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика казну затвора у трајању од 2 (две) године
-за кривично дело кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 5 у вези члана 33 Кривичног законика казну затвора у трајању од 30 (тридесет) година,

окривљеном Славиши Новаковићу

-за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика казну затвора у трајању од 2 (две) године
-за кривично дело кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 у вези члана 33 Кривичног законика казну затвора у трајању од 35 (тридесет пет) година,

сараднику Милошу Војновићу, узимајући као претходно утврђену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 10 (десет) месеци на коју је осуђен пресудом Вишег суда у Београду Спк.бр.47/13 од 06.12.2013. године, која је постала правноснажна дана 06.01.2014. године, осудиo на ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 17 (СЕДАМНАЕСТ) ГОДИНА.

 

Након чега је суд:

Окр. Милоша Делибашића осудио на јединствену казну затвора у трајању од 30 (тридесет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 18.06.2014. године када је лишен слободе до 02.04.2018. године и почев од 15.12.2018. године па надаље.

Окр. Ратка Кољеншића осудио на јединствену казну затвора у трајању од 30 (тридесет) година.

Окр. Славишу Новаковића осудио на јединствену казну затвора у трајању од 35 (тридесетпет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 16.07.2013. године, када је лишен слободе до 13.09.2013. године, када му је притвор укинут.

Окривљеног Сашу Цветановића на казну затвора у трајању од 35 (тридесетпет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 22.01.2014. године па надаље, а

Окривљеног Горана Малетића (рођ. Бојанић) на казну затвора у трајању од 1 (једне) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 16.07.2013.године, када је лишен слободе, па до 13.09.2013.године када му је притвор укинут

На основу члана 261, 262, 263 и 264 Законика о кривичном поступку обавезују се окривљени Милош Делибашић, окривљени сарадник Милош Војновић, окр. Саша Цветановић, окр. Ратко Кољеншић, окр. Славиша Новаковић и окр. Горан Малетић (рођ. Бојанић) на плаћање трошкова кривичног поступка о чијој висини ће суд донети одлуку посебним решењем.

На основу члана 258 Законика о кривичном поступку оштећени Зоран Видаковић се ради остваривања имовинскоправног захтева упућује на парницу.

Решењем овог суда, на основу члана 425а Законика о кривичном поступку у вези члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку према окривљеном Милошу Делибашићу, окривљеном Саши Цветановићу и окривљеном сараднику Милошу Војновићу продужава се притвор који по овом решењу може трајати до упућивања окривљених у завод за извршење кривичних санкција али најдуже док не истекне време трајања казни изречених у првостепеној пресуди.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.