Виши суд у Београду је дана 12. марта 2019.године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Милана Станковића, због извршења
кривичног дела убиство из члана 113 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 13 (тринаест) година у коју казну му се има урачунати време проведено у притвору.

Према оптуженом подужен је притвор који може трајати до правноснажности пресуде, а најдуже до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.