Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 16.новембра 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљене Драгана Глишића, Драгана Поповића, Предрага Исидоровића и Владимира Кесића због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ, па је суд:

Окр. ГЛИШИЋ ДРАГАНА осудио НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 11 (ЈЕДАНАЕСТ) ГОДИНА, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 16.11.2018. године, као и време проведено на мери забране напуштања стана почев од 16.11.2018. године, па надаље.

Окр. ПОПОВИЋ ДРАГАНА, осудио НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 8 (ОСАМ) ГОДИНА И 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. госине до 16.11.2018. године, као и време проведено на мери забране напуштања стана почев од 16.11.2018. године, па надаље.

Окр. ИСИДОРОВИЋ ПРЕДРАГА, осудио НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 7 (СЕДАМ) ГОДИНА, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 12.07.2018. године, и време проведено на мери забране напуштања стана почев од 12.07.2018. године, па надаље.

Окр. КЕСИЋ ВЛАДИМИРА, осудио НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 7 (СЕДАМ) ГОДИНА, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 19.03.2017. године до 12.07.2018. године, и време проведено на мери забране напуштања стана почев од 12.07.2018. године, па надаље.

На основу одредбе члана 246 став 7 КЗ у вези члана 87 КЗ, према окр. Глишић Драгану суд је изрекао МЕРУ БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА и то 990,80 килограма опојне дроге Cannabis (конопља), са психоактивном контролисаном супстанцом THC (тетрахидроканабинол) у масеном уделу већем од 0,3 %.

На основу одредбе члана 87 КЗ, према окр. Глишић Драгану изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА и то: 4,86 килограма опојне дроге Cannabis (конопља), са психоактивном контролисаном супстанцом THC (тетрахидроканабинол) у масеном уделу већем од 0,3 %, као и друге предмете описане у потврди о привремено одузетим предметима.

На основу одредби чланова 261 и 264 став 1 ЗКП, суд је ОБАВЕЗАО окривљене Глишић Драгана, Поповић Драгана, Исидоровић Предрага и Кесић Владимира да суду накнаде трошкове кривичног поступка о чијој висини ће суд одлучити накнадно посебним решењем.

Против ове пресуде, странке и браниоци имају право жалбе Апелационом суду у Београду, а преко овог суда, у року од 15 дана од пријема преписа пресуде.

На основу одредби члана 425 став 1 и 5 ЗКП у вези чланова 210 став 3 и 189 став 3 ЗКП, веће је донеле решење којим је према окр. Глишић Драгану и окр. Поповић Драгану, УКИНУО ПРИТВОР,  па се исти имају одмах пустити. На основу одредби члана 208 и 209 ЗКП у вези члана 190 став 1 ЗКП, према окривљенима Глишић Драгану и Поповић Драгану, изречена је МЕРА ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА СТАНА, уз примену електронског надзора, који ће обављати Управа за извршење кривичних санкција. Окривљени су упозорени да се према њима може одредити притвор уколико прекрше изречене мере забране.

На основу члана 425a став 5 и 6 ЗКП у вези члана 209 став 4 и 2 ЗКП, веће је донео решење да се према окривљенима Исидоровић Предрагу и Кесић Владимиру, ПРОДУЖАВА  мера забранена пуштања стана, уз примену електронског надзора.