Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду дана 19.октобра 2018.године донело је наредбу да Више јавно тужилаштво у Београду, у року од три дана од дана пријема наредбе суда, донесе наредбу о допуни истраге, ради бољег разјашњења стања ствари, да би се испитала основаност оптужнице овог тужилаштва од 27. јуна 2018. године, подигнуте против окривљеног Зорана Марјановића, којем се ставља на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 Кривичног законика.

У наредби овог суда наведене су доказне радње које је потребно да Више јавно тужилаштво у Београду предузме у оквиру допуне истраге у циљу испитивања основаности предметне оптужнице и постојања оправдане сумње да је окривљени учинио кривично дело које му се ставља на терет, а које доказне радње су таксативно одређене и решењем Апелационог суда у Београду од 13. септембра 2018.године, којим је укинуто решење Вишег суда у Београду о потврђивању оптужнице Вишег јавног тужилаштва.