Виши суд у Београду Посебно одељење за организовани криминал је дана 19. октобра 2018. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је огласио КРИВИМ:

опт. Ненада Огњеновића, због извршења кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 Кривичног законика у саизвршилаштву и продуженом трајању у вези чл. 33 и 61 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) година, у коју се казну има урачунати време за које је оптужени био лишен слободе у периоду од 18.05.2013. године до 05.06.2014. године, опт. Драгољуба Вучићевића, због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) године, у коју се казну има урачунати време за које је оптужени био лишен слободе у периоду од 20.11.2013. године до 18.11.2014. године, опт. Драгана Павловића, због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези чл. 33 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 10 (десет) месеци, с тим што ће казна затвора бити извршена тако што ће је осуђени издржавати у просторијама у којима станује, Подунавци бр.32 а, општина Врњачка Бања, без примене електронског надзора, а у коју се казну има урачунати време за које је оптужени био лишен слободе у периоду од 18.05.2013. године до 05.06.2013. године и опт. Милана Владовића, због кривичног дела пореска утаја из чл. 229 ст. 3 у вези ст. 1 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 1 (једне) године с тим што ће казна затвора бити извршена тако што ће је осуђени издржавати у просторијама у којима станује, у Београду ул. Сердар Јанка Вукотића бр. 28/11, без примене електронског надзора, а у коју се казну има урачунати време за које је оптужени био лишен слободе у периоду од 18.05.2013. године до 07.11.2013. године и на новчану казну у износу од 90.000,00 (деведесет хиљада) динара, коју је оптужени дужан да плати у року од 3 (три) месеца, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења, с тим што ће, уколико не плати новчану казну у остављеном року, суд новчану казну заменити казном затвора тако што ће за сваких започетих 1.000 (хиљаду) динара новчане казне одредити 1 (један) дан затвора.

На основу члана 85 у вези чл. 80 Кривичног законика суд је оптуженом Ненаду Огњеновићу изрекао меру безбедности Забране вршења позива, делатности и дужности и то свих дужности везаних за располагање, коришћење, управљање, руковођење и чување јавне својине, у државним органима, установама Републике Србије и јавним предузећима и привредним друштвима у власништву Републике Србије у трајању од 5 (пет) година.

Оптужени Ненад Огњеновић, Драгољуб Вучићевић и Драган Павловић обавезани су да оштећеној – Републици Србији на име накнаде штете солидарно плате износ од 539.080.354,50 динара, с тим што се износ солидарне обавезе оптуженог Драгољуба Вучићевића ограничава на износ од 434.506.745,00 динара, а износ солидарне обавезе оптуженог Драгана Павловића ограничава на износ од 5.879.717,00 динара.

На основу чл. 423 тачка 2 ЗКП, ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОПТУЖБЕ и то оптужени Ненад Огњеновић да је као саизвршилац са оптуженим Гораном Орлићем, као и са оптуженима Жељком Јововићем и Љубицом Прицом извршили продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 234 ст. 3 у вези ст. 1 у вези чл. 33 и 61 Кривичног законика, а оптужени Жељко Јововић као саизвршилац са оптуженима Љубицом Прицом и Миланом Владовићем извршио продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст.1 у вези чл. 33 и 61 Кривичног законика. Оптужени Жељко Бирманчевић ОСЛОБОЂЕН ЈЕ ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело фалсификовање исправе из чл. 355 ст. 2 у вези ст. 1 Кривичног законика.

Пресуда је јавно објављена и укратко образложена, а оптужени поучени о праву на жалбу. На захтев заменика тужиоца за организовани криминал и бранилаца оптужених, суд је донео решење да се рок за изјављивање жалбе на пресуду продужава за 15 дана, те укупно износи 30 дана од пријема писменог отправка пресуде.