Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 3. октобра 2018. године у поступку који се води против окривљеног Андреја Половине и других, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ:

окривљеног Андреја Половину, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног Законика и  недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 2 у вези става 1 КЗ и осудио на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година и новчану казну у износу од 200.000,00 (двестахиљада) динара, коју је окривљени  дужан да плати у року од три месеца од дана правноснажности пресуде.

окривљеног Жељка Кнежевића, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и новчану казну у износу од 100.000,00 (стохиљададинара) коју је дужан да плати у року од три месеца од дана правноснажности пресуде.

Окривљени су упозирени да уколико не плате новчану казну у остављеном року, суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци, а ако је изречена новчана казна у износу већем од седамсто хиљада динара, казна затвора не може бити дужа од једне године.

Окривљени Половина Андреј и окривљени Кнежевић Жељко се обавезују да плате трошкове кривичног поступка у износу који ће бити накнадно одређен посебним решењем.

Истом пресудом, на основу чл.423 став 1 тачка 2 ЗКП, окривљени Андреј Половина, окривљени Срђан Дакић, окривљни Жељко Кнежевић, окривљени Војислав Јовашевић и окривљени Дарио Родић, ОСЛОБОЂЕНИ су од оптужбе  и то окривљени Андреј Половина да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 КЗ, а окривљени Срђан Дакић, Жељко Кнежевић, Војислав Јовашевић и Дарио Родић кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 КЗ. Окривљени Андреј Половина, Срђан Дакић, Жељко Кнежевић, Војислав Јовашевић и Дарио Родић ослобођени су оптужбе и да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ.

У ослобађајућем делу пресуде окривљени се ослобађају од обавезе плаћања трошкова кривичног поступка, те исти падају на терет буџетских средстава.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.