Виши суд у Београду дана 11. јула 2018. године, донео je решење којим је одбио као неоснован захтев предлагача за рехабилитацију сада покојног Милана Недића, којим су тражили да се утврди:

- да је генерал Милан Недић лишен слободе без судске или административне одлуке као жртва прогона из политичких и идеолошких разлога;

- да је ништаво решење Трећег народног среског суда за град Београд Дн.487/46 од 31.01.1946. године о конфискацији имовине генерала Милана Недића од дана доношења и да су ништаве све његове правне последице;

- да су ништаве административне Одлуке Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача Ф.802 без датума, Ф.802/I од 02.05.1945. године, Ф.802/II од 03.08.1945. године, Ф.802/III од 17.09.1945. године, Ф.802/IV од 13.08.1945. године и Ф.802/V од 01.12.1945. године, Одлука Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача бр. 2407 од 5.07.1945. године од тренутка њиховог доношења и да су ништаве све правне последице, укључујући и казну конфискације имовине, а рехабилитовано лице се сматра неосуђиваним.

Одбијен је и предлог предлагача за преиначење захтева за рехабилитацију Милана Недића из поднеска од 09.07.2018. године којим захтевом је тражено да суд утврди „да је генерал Милан Недић лишен живота без судске или административне одлуке као жртва прогона из политичких и идеолошких разлога“.

Против овог решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

Одлука суда у поступку рехабилитације Милана Недића биће објављена на интернет страници Вишег суда у Београду, када постане коначна.