На основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“, број 94/2020), Одлуке Владе о одређивању посебних мера заштите становништва од заразних болести COVID-19 на територији Града Београда („Службени Гласник РС“, број 94/2020), председник Вишег суда у Београду доноси:

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

1. УВОД

Према прописима у области безбедности и здравља на раду, послодавац је дужан да обезбеди безбедан и здрав рад запослених и других лица присутних у процесу рада. У том циљу дужан је да спроводи превентивне мере безбедности и здравља на раду ради спречавања, отклањања или смањења  ризика, односно мере за заштиту запослених од инфекције и ризика повезаних са вирусом.

Имајући у виду постојање епидемије заразне болести COVID-19, од већег епидемиолошког значаја – за територију Републике Србије и обавезе прописане Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Виши суд у Београду у овом плану примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести утврђује превентивне мере и организовање процеса рада који ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и радно ангажованих лица, а које ће бити укључене у све активности рада и на свим нивоима организовања.

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Назив послодавца: Виши суд у Београду  

Адреса седишта: Београд, Савска 17а

Поштански број и град: 11000 Београд

Општина: Савски венац   

Матични брoj: 17772678

Порески идентификациони брoj: 106398735

Шифра делатности: 8423

Седиште Вишег суда у Београду је у згради правосудних органа у Савској улици број 17а (зграда Палата правде). Судска зграда Вишег суда у Београду налази се и у Устаничкој улици број 29.

У судским одељењима обављају се послови и задаци из надлежности вишег суда сходно Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - одлука УС), Закону о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције („Службени гласник РС“ број 94/2016 и 87/2018) и Закону о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Службени гласник РС“ број 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09, 101/2011 и 6/2015).

 

У суду се образују следећа одељења:

- Одељење за претходни поступак
- Првостепено кривично одељење
- Другостепено кривично одељење
- Одељење за малолетнике
- Посебно одељење за организовани криминал
- Одељење за ратне злочине
- Посебно одељење за сузбијање корупције
- Првостепено грађанско одељење
- Другостепено грађанско одељење
- Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију
- Одељење судске праксе

 У Вишем суду у Београду у улици Савска 17а према обиму и природи послова, у циљу обезбеђивања законитог, ефикасног и успешног обављања послова и задатака из надлежности суда образују се следеће унутрашње организационе јединице:
1. Судска управа
2. Судска писарница
3. Дактилобиро
4. Служба за информатику и аналитику
5. Рачуноводство
6. Служба за јавне набавке
7. Техничка служба

У Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне злочине образују се следеће унутрашње организационе јединице:
8. Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећеним
9. Судска писарница
10. Дактилобиро
11. Служба за информатику и аналитику
12. Техничка служба

У Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег суда у Београду образује се следеће унутрашње организационе јединице:
13. Судска писарница
14. Дактилобиро

 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима, утврђено је да Виши суд у Београду, заједно са председником суда, има 112 судија. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2020. годину, у судска одељења формирана у овом суду распоређено је укупно 107 судија.

За обављање послова из делокруга Вишег суда, утврђују се укупно 63 радна места и систематизује 470 запослених, и то 338 државних службеника и 132 намештеника.

 

3. СИМПТОМИ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

COVID-19 је нови сој корона вируса који је Светска здравствена организација прогласила за јавну здравствену претњу од међународног значаја. Узимајући у обзир најновије доступне научне доказе и здравствене податке, као и препоруке стручњака, SARS-CoV-2 разврстан је као хумани патоген из ризичне групе 3 (Директива Комисије (ЕУ) 2020/739 од 3. јуна 2020. године).

На основу тренутних сазнања стручњака процењује се да је период инкубације COVID-19 између 2 и 14 дана. Ако je особа била у контакту са неким коме је потврђен CORONA вирус, а након 14 дана остане здрав то значи да није инфициран овим вирусом.

Током трајања инкубације у периоду од 14 дана особи која има инфекцију COVID19 могу се развити симптоми као што су:
1) кашаљ;
2) отежано дисање;
3) повишена температура;
4) грозница;
5) главобоља;
6) губитак чула укуса и мириса.

Ова инфекција може да изазове озбиљније здравствене последице код лица са ослабљеним имунолошким системом, старијих и оних са хроничним здравственим проблемима као што су дијабетес, рак, хронична болест плућа и др.  

Два најчешћа начина ширења COVID-19 су:
1) директним контактом, капљично са особе која је инфицирана вирусом;
2) индиректно, додиром преко контаминираних површина на којима вируси могу одређено време да преживе (додиривањем површина и предмета, а затим додиривањем сопствених уста, носа или очију).

Колико дуго вирус може преживети зависи од низа фактора, као што су:
1) на којој површини се налази;
2) да ли је изложен сунчевој светлости;
3) разлике у температури и влажности.

 

4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

У Вишем суду у Београду на сваком радном месту у радној околини обавезна је примена следећих превентивних мера:

Превентивна мера

Активности

Задужење за спровођење мере

Задужење за контролу спровођења мера и активности

Информисање запослених

Запосленима доставити писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести

Секретар суда

Лице за безбедност и здравље на раду

Безконтактно мерење температуре

Мерење температуре при  доласку на посао и једанпут  у току радног времена

Правосудна стража

Непoсредни руководилац

Ношење заштитне маске

Обавезно ношење заштитне  маске (тако да маска прекрива уста, нос и браду) у свим затвореним радним и помоћним просторијама

Сви запослени

Непосредни руководилац

Спречити улазак у објекат и просторије суда лицима без заштитне маске

Правосудна стража

Непосредни руководилац

Одржавање  личне хигијене

Обезбеђивање запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на

бази алкохола за прање руку

Управитељ суда

Лице за безбедност и здравље на раду

Редовно и правилно прање руку сапуном и водом најмање 20 секунди

Сви запослени

Непосредни руководилац

Међусобно растојање

Држати минимално растојање

 од 2м у односу на друга лица

Сви запослени

Непосредни руководилац

Ограничен број присутних лица у просторији

Ограничити групне пословне састанке на 10 лица и у трајању

 од 30 минута (ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2м)

Организатор пословног састанка

Организатор пословног састанка

Избегавати руковање приликом пословних сусрета

Сви запослени

Организатор пословног састанка

Смањити непосредне контакте

Комуникацију обављати путем телефона, конференцијских позива

Сви запослени

Непосредни руководилац

Одржавање радних и              помоћних просторија

Спроводити појачану хигијену

и дезинфекцију радних и помоћних просторија и опреме за рад (као што су тоалети, кваке

на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема)

Управитељ суда

Лице за безбедност и здравље на раду

Редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем

Управитељ суда

Лице за безбедност и здравље на раду

Вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија

Управитељ суда

Лице за  безбедност и здравље на раду

У току радног времена редовно проветравати радне просторије

Сви запослени

Непосредни руководилац

Пре напуштања радног места, радно место и средства за рад оставити у стању да не угрожавају друге запослене

Сви запослени

Непосредни руководилац

 

5. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА

5.1. Појава симптома заразне болести COVID-19 код запослених

На почетку болести симптоми могу да буду благи, из којих разлога запослени са повишеном температуром (изнад 370C) и/или респираторним симптомима (као што су кашаљ, отежано дисање и грозница) и ако је био у контакту са оболелим ван радног окружења, треба да пријави постојање симптома непосредном руководиоцу.

Непосредни руководилац запосленог који има симптоме болести треба одмах да информише да се јави у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се запослени лечи.

У тој амбуланти ће запосленом са наведеним симптомима бити урађена дијагностика, односно рентгенски преглед плућа, крвна слика, измерена температура, урађен брзи тест или PCR тест. Тек након тога, и уз консултацију са лекарима из дома здравља, запослени треба да се јави у тријажну службу где ће лекари те здравствене установе одредити даљи начин лечења.

Запослени код кога није потврђен COVID-19 и коме није потребно лечење и самоизолација, по предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је лекар одредио тестирање, након добијених резултата о исходу тестирања обавештава непосредног руководиоца и ако је тест позитиван наставља лечење, а  ако је тест негативан враћа се на посао. После пријаве запосленог са симптомима заразе од COVID-19 треба пратити појаву симптома заразне болести код осталих запослених и поступити према препоруци епидемиолога.

Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање ширења епидемије заразне болести.

Запослени је дужан да у складу са чланом 103. Закона о раду (,,Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), обавести послодавца о привременој спречености за рад, а према члану 161. Закона о здравственом осигурању (,,Службени гласник РС”, број 25/19) по престанку разлога спречености за рад лекар издаје запосленом извештај о привременој спречености за рад (дознака) који доставља Кадровској служби суда.

Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19 приказани су на шеми бр. 1.

Шема бр. 1: Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19