Visi sud pretraga

JAVNOST U RADU SUDA

     U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštenja javnosti o radu suda i sudskim postupcima predsednik suda, sudije i sudsko osoblje dužni su, u skladu sa Sudskim poslovnikom, da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.
 
      Vreme, mesto i predmet suđenja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj će se suđenje održati ili na drugi pogodan način.
 
      Za suđenje za koje postoji veće interesovanje javnosti, sudska uprava će obezbediti prostoriju koja može primiti veći broj lica, a sudsko veće je dužno da po nalogu predsednika suda održi suđenje u većoj prostoriji koja je obezbeđena.
 
      Obaveštenje za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik suda ili lice zaduženo za informisanje (portparol) ili posebna služba za informisanje.
 
      Sudskim poslovnikom propisano je da se u sudovima republičkog ranga, apelacionim sudovima, kao i sudovima sa posebnim odeljenjima ili većem broju sudija, određuje lice (portparol) zaduženo za informisanje.
 
      U Višem sudu u Beogradu predsednik suda imenovao je portparola suda Bojanu Stanković zaduženu za informisanje.
 
      Osnovna delatnost u pogledu pružanja informacija je o aktuelnim suđenjima i događajima, organizovanje konferencija za novinare, koordinacija saradnje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, izdavanje saopštenja za javnost i ostale aktivnosti u vezi sa omogućavanjem pravovremenog informisanja javnosti.

      U pogledu ograničenja prava na informisanje i izveštavanje javnosti o sudskom postupku, odredbom člana 3. Zakonika o krivičnom postupku, regulisano je da su državni i drugi organi i organizacije, sredstva javnog obaveštavanja, udruženja i javne ličnosti dužni da se pridržavaju pravila da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda i da svojim javnim izjavama o okrivljenom, krivičnom delu i postupku ne povređuju prava okrivljenog.
 
      Viši sud u Beogradu ima veb prezentaciju www.bg.vi.sud.rs koja sadrži informacije o organizaciji, nadležnosti i unutrašnjem uređenju suda.

 
ISKLjUČENjE JAVNOSTI


      Odredbom člana 363. Zakonika o krivičnom postupku predviđeno je da od otvaranja glavnog pretresa pa do završetka, veće može po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili branioca, ali uvek nakon njihovog izjašnjenja, isključiti javnost za ceo glavni pretres ili jedan njegov deo, ako je to potrebno radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala, interesa maloletnika, privatnosti učesnika u postupku, kao i drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu. Odluka o isključenju javnosti donosi se u formi rešenja koje mora biti obrazloženo i javno objavljeno.
 
      Takođe, odredbom člana 322. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da sud može da isključi javnost za celu glavnu raspravu ili jedan njen deo, radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala u demokratskom društvu, kao i radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku. Sud može da isključi javnost i ako merama za održavanje reda propisanim u zakonu ne može da se obezbedi nesmetano održavanje rasprave. Odredbom člana 323. i 324. predviđeno je i da se isključenje javnosti ne odnosi na stranke, njihove zakonske zastupnike, punomoćnike i umešače. Sud odlučuje o isključenju javnosti rešenjem koje mora da bude obrazloženo i javno objavljeno
 
      Odredbom člana 206. Porodičnog zakona predviđeno je da je u postupku u vezi sa porodičnim odnosima javnost isključena. Podaci iz sudskih spisa spadaju u službenu tajnu i nju su dužni da čuvaju svi učesnici u postupku kojima su ti podaci dostupni, dok je odredbom 75. člana Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica propisano da će se kad se sudi maloletniku, uvek isključiti javnost, a odredbom člana 55. navedenog zakona propisano da se bez dozvole suda ne sme se objaviti tok krivičnog postupka prema maloletniku, ni odluka donesena u tom postupku. Objaviti se može samo onaj deo postupka, odnosno samo onaj deo odluke za koji postoji odobrenje, ali u tom slučaju ne smeju se navesti ime maloletnika i drugi podaci na osnovu kojih bi se moglo zaključiti o kom je maloletniku reč.

 

FOTOGRAFISANjE, VIDEO I ZVUČNO SNIMANjE


      Fotografisanje, audio i video snimanje u prostorijama sudskih zgrada Višeg suda u Beogradu u Katanićevoj ulici broj 15, u Timočkoj ulici broj 15 i Ustaničkoj ulici broj 29, može se obaviti samo uz prethodno pismeno odobrenje predsednika Višeg suda u Beogradu, u skladu sa posebnim zakonom.

      Fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima (za glavni pretres ili za glavnu raspravu), u cilju javnog prikazivanja snimaka obavlja se po odobrenju predsednika suda, uz prethodnu pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje.

      Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i to odredbom člana 16a propisano je da snimanje glavnog pretresa u postupku za ratne zločine, a u cilju javnog prikazivanja, može odobriti predsednik suda, po pribavljenom mišljenju stranaka.

      Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodiće se računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.

      Nakon pribavljenog odobrenja, fotografisanje, audio i video i snimanje u sudnici obavljaće se pod nadzorom sudije, na način koji obezbeđuje nesmetan tok suđenja i red u sudnici.