Visi sud pretraga

SUDSKA UPRAVA

Unutrašnje uređenje i rad Višeg suda u Beogradu regulisani su Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno kako bi se strankama olakšalo obavljanje poslova u sudu sa što manje troškova.

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, Sudskim poslovnikom, a naročito:

•   uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;
•   pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
•   poslovi vezani za stalne sudske veštake i tumače;
•   razmatranje pritužbi i predstavki;
•   vođenje statistike i izrada izveštaja;
•   izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija;
•   finansijsko i materijalno poslovanje suda;
•   overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu;
•   stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;
•   donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnje organizaciju i radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu;
•   poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudija i sudskog osoblja;
•   poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuje sudu na korišćenje;
•   poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;
•   drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Sudsku upravu Višeg suda u Beogradu čine:


Poslovima sudske uprave rukovodi predsednik suda - sudija Aleksandar Stepanović.

Za zamenike predsednika suda određuju se sudije:

1.  sudija Svetlana Aleksić

2.  sudija Ivan Ilić

Zamenicima predsednika suda pored opštih poslova poveravaju se posebne obaveze ovlašćenja i odgovornosti i to:

U slučaju sprečenosti zamenika predsednika suda, sudije Ivana Ilića, sudija Radmila Radić predsednik prvostepenog građanskog odeljenja i sudija  Nataša Milutinović predsednik drugostepenog građanskog odeljenja, određeni su da postupaju po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isključenje sudija u građanskim predmetima i u predmetima po zahtevima za rehabilitaciju.

Poslove sekretara suda obavlja Tanja Koljenšić, poslove koordinatora za medije i poslove postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, obavlja Bojana Stanković, poslove upravitelja suda obavlja Miroslav Slamarski.

Ostale poslove sudske uprave obavljaju:

Jelena Wekerle – poslove administrativno tehničkog sekretara;

Danijela Madžarević – poslove pomoćnika administrativno tehničkog sekretara (za građansko odeljenje);

Ljubinka Marković – savetnik za poslove maloletničke delinkvencije;

Vera Ostojić – kadrovske poslove i administrativno tehničke poslove;

Vanja Lopušina – kadrovske poslove i administrativno tehničke poslove;

Poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudijskih pripravnika u krivičnom, odeljenju za prethodni postupak i odeljenju za maloletnike, poveravaju se sudiji Tatjani Sretenović, a u građanskom odeljenju sudiji Maji Marinković.