Visi sud pretraga

SUDIJSKI POMOĆNICI, PRIPRAVNICI I VOLONTOERI

    Položaj sudijskih  pomoćnika i sudijskih pripravnika regulisan  je Zakonom o uređenju sudova i  Zakonom o državnim službenicima.

      Sudijski pomoćnici u Višem sudu u Beogradu pomažu sudiji u radu, proučavaju pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuju nacrte  sudskih odluka i pripremaju pravne stavove za publikovanje, te vrše i druge stručne poslove pod nadzorom i uputstvom sudije, kao i druge poslove po nalogu predsednika suda.
 
      Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu, za krivično i parnično odeljenje sistematizovano je 61 izvršilaca na radnom mestu sudijskog pomoćnika, dok je za posebna odeljenja ovog suda sistematizovano 26 izvršilaca na radnom mestu sudijskog pomoćnika.
           
    Sudijski pomoćnici u Višem sudu u Beogradu  stiču sledeća zvanja: 

  •   sudijski saradnik (lice koje ima položen pravosudni ispit);

  •   viši sudijski saradnik (lice koje ima položen pravosudni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita).
   

     Rad sudijskih pomoćnika jednom godišnje ocenjuje predsednik suda, po pribavljenom mišljenju sednice odeljenja u koje je sudijski pomoćnik raspoređen, odnosno sudije ili veća sa kojima radi ukoliko nije raspoređen u odeljenje.
 
     Pri ocenjivanju vrednuju se obim i kvalitet posla, savesnost, preduzimljivost i objavljeni stručni i naučni radovi, dok se ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika vrši na osnovu objektivnih i jedinstvenih kriterijuma koje utvrđuje Visoki savet sudstva.
 
    Ocene su „ne zadovoljava“, „zadovoljava“, „ističe se“ i „naročito se ističe".
 
     Viši sudijski saradnik čiji je rad najmanje dve godine uzastopno ocenjen sa „naročito se ističe“ može steći zvanje sudskog savetnika i ako ne ispunjava uslove za sudiju višeg suda.
 
     U Višem sudu u Beogradu, radi stručnog osposobljavanja i sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, sudijski pripravnici obavljaju sve poslove koje im stavi u zadatak predsednik suda ili predsednika veća-sudija.
 
      Za sudijskog pripravnika prima se lice koje je završilo pravni fakultet i ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima.
 
     Sudijski pripravnik prima se u osnovni, viši, privredni i prekršajni sud i prvenstvo imaju kandidati koji su pravni fakultet završili sa visokom prosečnom ocenom.
 
     Sudijski pripravnik prima se u radni odnos na tri godine, dok se sudijski pripravnik koji je na pravosudnom ispitu ocenjen sa “položio sa odlikom” prima u radni odnos na neodređeno vreme, u zvanju sudijskog saradnika.
 
      Na obuci za obavljanje sudijskog posla, u svojstvu volontera, a radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, trenutno se nalazi 27 pripravnika - volontera.
 
      Za pripravnika - volontera prima se diplomirani pravnik, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
    Početna i stalna obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, obuka sudijskih  i tužilačkih pomoćnika i pripravnika, kao i obuka sudskog i tužilačkog osoblja regulisana je Zakonom o pravosudnoj akademiji.