Visi sud pretraga

SUDIJE

Zakonom o sudijama ("Službeni glasnik RS", br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 i 101/2013, 111/2014 i 117/2014) propisano je da za sudiju višeg suda može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je stručan, osposobljen i dostojan sudijske funkcije i koji ima šest godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Moralne osobine koje sudija treba da poseduje su: poštenje, savesnost,pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda sudije i suda u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti, pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o sudstvu u javnosti.

Kriterijume i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti propisuje Visoki savet sudstva, u skladu sa zakonom.

U Višem sudu u Beogradu postupaju sledeće sudije:

SUDIJA ALEKSANDAR STEPANOVIĆ
(sudija Apelacionog suda u Beogradu)
PREDSEDNIK SUDA

SUDIJA SVETLANA ALEKSIĆ
ZAMENIK PREDSEDNIKA SUDA

SUDIJA IVAN ILIĆ
ZAMENIK PREDSEDNIKA SUDA

PRVOSTEPENO GRAĐANSKO ODELjENjE1. sudija Irena Trifunović Radulović – predsednik veća

2. sudija Konstantin Mitić Vranjkić – predsednik veća

3. sudija Jelena Bogdanović – zamenik predsednika odeljenja i predsednik veća

4. sudija Jelena Stojilković – predsednik veća

5. sudija Ivan Ilić – predsednik veća

6. sudija Maja Ilić – predsednik veća

7. sudija Vesna Miljuš – predsednik veća

8.

9. sudija Vladimir Vrhovšek – predsednik veća

10. sudija Slobodan Keranović – predsednik veća

11. sudija Mirjana Grujičić – predsednik veća

12. sudija Vesna Sekulić – predsednik veća

13. sudija Irena Garčević – predsednik veća

14. sudija Radmila Radić – predsednik odeljenja i predsednik veća

15. sudija Sanja Agatonović – predsednik veća

    Sve sudije prvostepenog građanskog odeljenja određuju seza postupanje u predmetima redovnih parničnih sporova („P“,„P3“), u predmetima radnih i statusnih sporova („P1“),u predmetima porodičnih sporova („P2“),zaštite autorskih i srodnih prava („P4“),u predmetima priznanja stranih sudskih odluka („R“), u predmetima za naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku („Prr1“),kao i u predmetima sudske zaštite uzbunjivača („P-uz“).

Sve sudije prvostepenog građanskog odeljenja određuju se i za odlučivanje o prigovoru protiv odluke o određivanju privremene mere shodno članu 104 stav 4 Zakona o javnom informisanju i medijima(„Službeni glasnik RS“, br. 83/2014i 58/2015). Bliži raspored postupanja sudija prvostepenog građanskog odeljenja Višeg suda u Beogradu shodno napred iznetom, biće određen posebnom naredbom predsednika suda.

DRUGOSTEPENO GRAĐANSKO ODELjENjE

I VEĆE

1. sudija Milan Miloševski – predsednik veća
2. sudija Anđelka Opačić – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Božidar Vasić – drugi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac

II VEĆE

1. sudija Dragica Ljumović - predsednik veća
2. sudija Jelena Stevanović – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Jelena Kilibarda – drugi član veća i predsednik veća u predmetima u kojime je sudija izvestilac

III VEĆE

1. sudija Nataša Milutinović - predsednik odeljenja i predsednik veća
2. sudija Vesna Dželetović Cucić – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Snežana Sabljić Savić - drugi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac

IV VEĆE
1. sudija Marina Klarić Živković – predsednik veća
2. sudija Zorica Veljić - zamenik predsednika odeljenja, prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Zoran Rogić - drugi član veća I

V VEĆE
1. sudija Vukica Isakov - predsednik veća
2. sudija Vesna Damjanović - prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. drugi član veća je sudija drugostepenog građanskog odeljenja po rasporedu koji mesečno pravi predsednik odeljenja

Predsednika veća zamenjuje prvi član istog veća.

 ODELjENjE ZA PRETHODNI POSTUPAK

1.sudija Nebojša Živković – predsednik odeljenja

2. sudija Miloš Labudović
3. sudija Darinka Šćepanović

Sve sudije odeljenja za prethodni postupak postupaju u vojnim i predmetima visokotehnološkog kriminala.

Sudija Milan Dilparić i sudija Raša Janković određuju se da postupaju i u odeljenju za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kao dežurne sudije, po rasporedu koji donosi predsednik tog odeljenja.

Sudija Nebojša Živković određen je za nadzor nad radom KDP-a.

PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELjENjE


1. sudija Slavica Nikolić
2. sudija Nataša Albijanić
3. sudija Zoran Tejić
4. sudija Olivera Pajić
5. sudija Zoran Đorđević
6. sudija Vladan Ivanković
7. sudija Marina Anđelković
8. sudija
9. sudija Snežana Nikolić Garotić
10. sudija Tatjana Sretenović
11. sudija Bojan Mišić
12. sudija Violeta Jovanović
13. sudija Ana Milošević
14. sudija Vesna Božović Milošević
15. sudija Raša Janković
16. sudija Svetlana Aleksić - zamenik predsednika odeljenja
17. sudija Zoran Ganić - predsednik odeljenja

Sve sudije krivičnog odeljenja postupaju u vojnim i predmetima visokotehnološkog kriminala, po rasporedu koji mesečno utvrđuje predsednik odeljenja.

Krivično vanpretresno veće - predsednici veća:

1. sudija Zoran Šešić
2. sudija Svetlana Aleksić
3.sudija Tatjana Sretenović
4. sudija Vladan Ivanković
5. sudija Nataša Albijanić
6. sudija Bojan Mišić

Sve sudije krivičnog odeljenja postupaju kao stalni članovi krivičnog vanpretresnog veća.


DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELjENjE

I VEĆE
1. sudija Milan Londrović – predsednik odeljenja i predsednik veća
2. sudija Slađana Marković – zamenik predsednika odeljenja i član veća
3. sudija Branislav Blažić – član veća

Sudija Zoran Šešić koji postupa u krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, određuje se da postupa i kao član veća u I veću drugostepenog krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, umesto sudije Branislava Blažića, koji je udaljen sa sudijske funkcije.

II VEĆE

1. sudija Snežana Petričić – predsednik veća
2. sudija Dušanka Đorđević – član veća
3. sudija Vera Sofrenović – član veća
4. sudija Natalija Bobot – član veća


ODELjENjE ZA MALOLETNIKE

1. sudija Verica Đukić Mihalčić – predsednik odeljenja
2. sudija Verica Vasojević
3. sudija Nebojša Kovačević
4. sudija Dragoljub Zdravković - zamenik predsednika odeljenja

Sudije raspoređene u odeljenje za maloletnike postupaju i u predmetima visokotehnološkog kriminala, gde su učesnici u postupku maloletna lica.

POSEBNO ODELjENjE (za organizovani kriminal)

Sudija Branislav Pantelić - sudija za prethodni postupak i istražni sudija u istražnim predmetima Posebnog odeljenja, određen i za nadzor nad radom KDP-a Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu.
Sudija Aleksandar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Beogradu- sudija za prethodni postupak i istražni sudija u istražnim predmetima Posebnog odeljenja

I VEĆE
1. sudija Siniša Petrović – zamenik predsednika odeljenja i predsednik veća
2. sudija Dragomir Gerasimović – predsednik veća
3. sudija Aleksandar Trešnjev - predsednik veća

II VEĆE

1. sudija Dragan Milošević - predsednik veća
2. sudija Snežana Jovanović – predsednik veća
3. sudija Vladimir Mesarović– predsednik veća

III VEĆE

1. sudija Maja Ilić – predsednik veća
2. sudija Velimir Lazović – predsednik veća
3. sudija Dragan Mirković - predsednik veća

IV VEĆE
1. sudija Rastko Popović – predsednik odeljenja i predsednik veća
2. sudija Danko Laušević - predsednik veća
3. sudija Dušan Milenković - predsednik veća

V VEĆE
1. sudija Mirjana Ilić – predsednik veća
2. sudija Dejan Terzić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – predsednik veća
3. sudija Zorana Trajković –predsednik veća

VI VEĆE
1.sudija Vinka Beraha Nikićević - predsednik veća
2. sudija Vera Vukotić - predsednik veća
3. sudija Vladimir Duruz - predsednik veća

Za predsednika krivičnog vanpretresnog veća Posebnog odeljenja određuje se sudija Aleksandar Stepanović, a za zamenike predsednika krivičnog vanpretresnog veća određuju se sudija Siniša Petrović, sudija Dragan Milošević, sudija Maja Ilić, sudija Mirjana Ilić i sudija Rastko Popović

ODELjENjE ZA RATNE ZLOČINE

Sudija Milan Dilparić - istražni sudija u istražnim predmetima Odeljenja za ratne zločine i sudija za prethodni postupak.
Sudija Vladimir Duruz - preduzima radnje koje ne trpe odlaganje u istražnim predmetima Odeljenja za ratne zločine i sudija za prethodni postupak ovog odeljenja, u slučaju sprečenosti sudije Milana Dilparića

I VEĆE
1. sudija Mirjana Ilić – predsednik odeljenja i predsednik veća
2. sudija Dejan Terzić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – predsednik veća
3. sudija Zorana Trajković – predsednik veća

II VEĆE

1. sudija Vinka Beraha Nikićević - zamenik predsednika odeljenja i predsednik veća
2. sudija Vera Vukotić - predsednik veća
3. sudija Vladimir Duruz – predsednik veća

Za predsednika krivičnog vanpretresnog veća Odeljenja za ratne zločine određuje se sudija Vinka Beraha Nikićević, a za zamenika predsednika krivičnog vanpretresnog veća Odeljenja za ratne zločine sudija Vera Vukotić.

Sudija Mirjana Ilić, predsednik Odeljenja za ratne zločine i predsednik veća u predmetima navedenog odeljenja,određuje se da postupa i u predmetima Posebnog odeljenja.

Sudije Posebnog odeljenja i Odeljenja za ratne zločine, po potrebi učestvuju u radu krivičnih vanpretresnih veća oba odeljenja.

ODELjENjE ZA POSTUPANjE PO ZAHTEVIMA ZA REHABILITACIJE

U predmetima odeljenja za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju u kojima se postupak vodi po doredbama Zakona o rehabilitaciji ("Službeni glasnik Rs" broj 33/06) postupaju:

I VEĆE
1. sudija Marina Klarić Živković – predsednik odeljenja i predsednik veća
2. sudija Dragica Ljumović – predsednik veća
3. sudija Vesna Dželetović Cucić –predsednik veća

II VEĆE

1. sudija Milan Miloševski - predsednik veća
2. sudija Vesna Damjanović – predsednik veća
3. sudija Nataša Milutinović - predsednik veća

III VEĆE
1. sudija Anđelka Opačić - predsednik veća
2. sudija Jelena Kilibarda - predsednik veća
3. sudija Zoran Rogić - član veća

U predmetima odeljenja za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju u kojim se postupak vodi po odredbama Zakona o rehabilitaciji ("Službeni glasnik RS" broj 92/2011) postupaju sledeće sudije:

1. sudija Milan Milošvski
2. sudija Jelena Stevanović
3 sudija Dragica Ljumović
4. sudija Vukica Isakov
5. sudija Snežana Sabljić Savić
6. sudija Jelena Kilibarda
7. sudija Božidar Vasić
8. sudija Zorica Veljić
9. sudija Marina Klarić Živković
10. sudija Vesna Dželetović Cucić - zamenik predsednika odeljenja
11. sudija Vesna Damjanović
123. sudija Nataša Milutinović
14. sudija Anđelka Opačić
15. sudija Zoran Rogić

ODELjENjE ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

Za vođenje postupaka po prigovoru radi ubrzanja postupka stranaka i odlučivanje o prigovorima, kao i za vođenje postupka i odlučivanje po žalbama u predmetima koji se odnose na krivičnu materiju Višeg suda u Beogradu i osnovnih sudova sa područja Višeg suda u Beogradu određene su sledeće sudije

sudija Nebojša Živković
sudija Zoran Tejić
sudija Dušanka Đoršević
sudija Vesna Božović Milošević
sudija Zoran Đorđević
sudija Marina Anđelković
sudija Nebojša Kovačević
sudija Slađana Marković

Za vođenje postupka po prigovoru radi ubrzanja postupka stranaka i odlučivanje o prigovorima u predmetima Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu određuju se sudija Aleksandar Stepanović, sudija Maja Ilić, sudija Vladimir Mesarović i sudija Dušan Milenković, a u predmetima Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu određuje se sudija Vera Vukotić.

Za vođenje postupka po prigovoru radi ubrzanja postupka stranaka i odlučivanje o prigovorima, kao i za vođenje postupka i odlučivanje po žalbama u predmetima koji se odnose na građansku materiju Višeg suda u Beogradu i osnovih sudova sa područja Višeg suda u beogradu, određene su sudije drugostepenog građanskog odeljenja i to:

sudija Nataša Milutinović
sudija Zoran Rogić
sudija Snežana Sabljić Savić
sudija Jelena Stevanović
sudija Maja Marinković

koje sudije će postupati u periodu od 01.01. do 30.04.2017. godine

sudija Vukica Isakov
sudija Vesna Damjanović
sudija Jelena Kilibarda
sudija Božidar Vasić
sudija Zorica Veljić

koje sudije će postupati u periodu od 01.05. do 31.08.2017. godine

sudija Milan Miloševski
sudija Marina Klarić Živković
sudija Anđelka Opačić
sudija Dragica Ljumović
sudija Vesna Dželetović Cucić

koje sudije će postupati u periodu od 01.09. do 31.12.2017. godine


SUDIJA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Na osnovu člana 33 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija objavljenog u "Službenom glasniku RS" broj 55/2014,čije odredbe se primenjuju od 01. septembra 2014.godine, za sudiju za izvršenje krivičnih sankcija određeni su sudija Tatjana Sretenović i sudija Aleksandar Stepanović.


ZAMOLNICE

Po izlaznim zamolnicama Višeg suda u Beogradu za dostavljanje pismena u inostranstvu i pružanje druge pravne pomoći u građanskim stvarima - haške konvencije (Pom I1) postupaju sve sudije prvostepenog građanskog odeljenja, dok po izlaznim zamolnicama Višeg suda u Beogradu za dostavljanje pismena u inostranstvu i pružanje druge pravne pomoći u krivičnim stvarima (Pom I3) postupaju sve sudije prvostepenog krivičnog odeljenja,odeljenja za prethodni postupak i odeljenja za maloletnike, odnosno u krivičnim stvarima (Pom I3 Po1) sve sudije Posebnog odeljenja, a u krivičnim stvarima (Pom I3 Po2) sve sudije Odeljenja za ratne zločine.

Bliži raspored sudija po većima i odeljenjima može se pogledati u:

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2018.godinu - od 28.02.2018.godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu - od 23.02.2018.godine

Godišnji raspored poslova za 2018. godinu

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2017. godinu - od 23.11.2017. godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2017. godinu - od 22.08.2017.godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2017. godinu - od 16.06.2017. godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2017. godinu - od 01.06.2017. godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2017. godinu - od 06.03.2017. godine

Godišnji raspored poslova za 2017. godinu

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2016. godinu - od 17.10.2016. godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2016. godinu - od 06.10.2016. godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2016. godinu - od 07.07.2016. godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2016. godinu - od 09.05.2016. godine

Izmene i dopune godišnjeg rasporeda poslova za 2016. godinu - od 21.03.2016. godine