Visi sud pretraga

SUDIJE POROTNICI

     Zakonom o sudijama ("Službeni glasnik RS", br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 i 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014) propisano je da za sudiju porotnika može biti imenovan punoletni državljanin Republike Srbije koji je dostojan funkcije sudije porotnika.

Sudija porotnik ne može biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način.

      Pri imenovanju vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari.

      Sudija porotnik imenuje se na pet godina i može biti ponovo imenovan, a imenuje ga Visoki savet sudstva, na predlog ministra nadležnog za pravosuđe.

      Za sudiju porotnika može biti imenovano punoletno lice koje  u momentu imenovanja ima manje od sedamdeset godina života.

      Sudija porotnik ne može biti advokat ni pružati pravne usluge i stručne savete uz naknadu. Sa funkcijom sudije porotnika nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.

      Sudija porotnik ima pravo na naknadu troškova nastalih na funkciji, naknadu za izgubljenu zaradu i pravo na nagradu. Uslove i visinu naknade i nagrade propisuje Visoki savet sudstva.

      Specifičnost vezana za imenovanje je da se u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima biraju sudije porotnici iz redova stručnih lica koja imaju iskustva u radu sa decom i mladima, dok se u krivičnim postupcima prema maloletnicima sudije porotnici biraju iz redova nastavnika, učitelja, vaspitača, kao i drugih stručnih lica koja imaju iskustvo u radu sa decom i mladima. 

      Predsednik suda udaljuje sudiju porotnika sa funkcije ako je protiv njega pokrenut postupak za krivično delo zbog koga može biti razrešen ili postupak za razrešenje, a udaljenje traje do okončanja postupka. 

      Funkcija sudije porotnika ne prestaje zbog navršenja radnog veka, već u slučaju kada je ukinut sud u kome obavlja funkciju, razrešenjem i istekom mandata. Postupak u kome se utvrđuju razlozi za prestanak funkcije sudije porotnika pokreću predsednik suda, predsednik neposredno višeg suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i ministar nadležan za pravosuđe. Postupak vodi i odluku donosi Visoki savet sudstva. 

 
Za Viši sud u Beogradu izabrano je 109 sudija-porotnika.
 

     Evidenciju o sudijama porotnicima i o podacima potrebnim za vođenje ličnih listova vodi zaposleni na radnom mestu za administartivno tehničke poslove sa porotom u okviru sudske uprave.