Visi sud pretraga

Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

      Na osnovu odredbe člana 11. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007 i 104/2009) u Višem sudu u Beogradu obrazovana je Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, koja obavlja administrativno-tehničke poslove, poslove vezane za pomoć i podršku oštećenima i svedocima, kao i poslove obezbeđenja uslova za primenu procesnih odredaba ovog zakona.

     Rad Službe za pomoć i podršku uređuje se Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu, koji je vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu doneo 30.04.2010.godine, i koji je stupio na snagu 19.05.2010.godine, uz saglasnost ministra nadležnog za pravosuđe.

     U navedenoj službi uspostavlja se kontakt sa službama u regionu u vezi dolaska i odlaska svedoka, kao i u vezi organizovanja videokonferencijske veze, ukoliko se svedok odluči da na taj način svedoči, kao i o drugim merama zaštite svedoka.

     Takođe, u navedenoj službi vodi se evidencija o svim svedocima koji se pojavljuju u postupku, te se o radu službe predsedniku suda dostavljaju mesečni izveštaji, zatim se organizuju svedoku prevoz i hotelski smeštaj i vrši kontaktiranje Jedinice za zaštitu svedoka radi njenog angažovanja u vezi dolaska svedoka u sud, radi davanja iskaza.