Visi sud pretraga

PREDSEDNIK SUDA

     Zakonom o sudijama ("Službeni glasnik RS", br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 i 101/2013, 111/2014 i 117/2014) regulisan je izbor predsednika suda.

      Predsednik suda bira se između sudija istog ili višeg stepena, na pet godina i ne može biti ponovo izabran. Sudija koji je izabran za predsednika suda obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu.

      Narodna skupština bira predsednika suda, na predlog Visokog saveta sudstva. 

Ovlašćenja i dužnosti predsednika suda regulisana su Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

   Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru predsednika viših sudova od 23.05.2014.godine, objavljenoj u "Službenom glasniku RS" broj 55 od 23.05.2014.godine, za predsednika Višeg suda u Beogradu izabran je
Aleksandar Stepanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu .

        Na ovaj način Viši sud u Beogradu, prvi put od njegovog osnivanja 01.01.2010.godine, predstavlja predsednik suda.


      Predsednik suda predstavlja sud, rukovodi sudskom upravom, odgovoran je za pravilan i blagovremen rad suda, a pojedine poslove sudske uprave predsednik suda može poveriti zameniku predsednika suda ili predsednicima odeljenja.
 
      Sud ima jednog ili više zamenika predsednika suda, koji zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti. Kada sud ima više od jednog zamenika predsednika suda, predsednik suda određuje jednog zamenika koji ga zamenjuje.
 
      Predsednik suda ne može poveriti odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.
 
      Predsednik suda ovlašćen je da:

  • zahteva zakonitost, red i tačnost u sudu,
  • nalaže otklanjanje nepravilnosti i sprečava odugovlačenje u radu,
  • određuje branioce po službenoj dužnosti po azbučnom redu sa liste advokata koje dostavlja advokatska komora,
  • stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda,
  • i vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.

      
     Predsednik suda se stara o sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika, izdavanjem naredbi i upustava, čiju primenu nadzire Ministarstvo pravde i državne uprave RS, preko lica ovlašćenog za nadzor, a čije su instrukcije i objašnjenja obavezni za sud.
      
      Predsednik suda nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.
      
      Predsednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda, da traži obaveštenja o primeni propisa, toku postupka, te izveštaje i druge potrebne podatke o radu nižeg suda, kao i da organizuje obilaske nižih sudova sa svog područja.

  U poslovima sudske uprave predsedniku pomaže sekretar suda i menadžer suda, koji su samostalni u poslovima koji su im povereni odlukom predsednika suda, u skladu sa Sudskim poslovnikom, a raspoređuje ih predsednik suda.