Visi sud pretraga

PISARNICA

    

     Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedištu suda. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi mogu se obavljati i u sudskim jedinicama, odnosno u odeljenjima izvan sedišta suda.

Pisarnica samostalno:


• stavlja potvrdu pravnosnažnosti i izvršnosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije;
• overava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu;
• daje usmena i pismena obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;
•  prima u obliku službene beleške kratka saopštenja, izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese, mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vraćena ili kad u njima nije naznačen dan dostave i slično;
• požuruje u slučajevima kada po nalozima nije postupljeno u određenim rokovima i kada za požurivanje nije potrebna odluka sudije;
• pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovlašćenjima;
• preduzima odgovarajuće mere da se novčane kazne, troškovi postupka i oduzeta imovinska korist, posle izdate naredbe suda, uredno i brzo naplate;
• stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slučajevima nepoštovanja obaveze plaćanja;
• stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predujmljeni iz budžetskih sredstava;
• prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude;
• vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski, izvršenja pre pravnosnažnosti, privremene mere i sl.);
• vodi spisak veštaka zaduženih predmetima u određenoj materiji, spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina, spisak predmeta korupcije i sl.;
 
      Pored toga, predsednik suda može narediti da se pored napred navedenih poslova, u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi.
 
      Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice, koji istovremeno može voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice.
 
      Poslove upravitelja pisarnice Višeg suda u Beogradu obavlja Vesna Obradović.

      Kada je pisarnica podeljena na više odseka ili odeljenja, radom odseka ili odeljenja rukovodi šef odseka, odnosno odeljenja, pod nadzorom upravitelja pisarnice.
 
      U Višem sudu u Beogradu pisarnica je podeljena na sledeća odeljenja:

odeljenje krivične pisarnice (za prvostepene i drugostepene krivične predmete, predmete odeljenja za prethodni postupak i postupak prema maloletnicima)
  odeljenje građanske pisarnice (za prvostepene i drugostepene predmete i predmete po zahtevima za rehabilitaciju)
  pisarnica Posebnih odeljenja-Posebno odeljenje (za krivična dela organizovanog kriminala) i Odeljenja za ratne zločine.
 
      Poslove rukovodioca odeljenja krivične pisarnice Višeg suda u Beogradu obavlja Miroslav Nastasović, poslove rukovodioca odeljenja građanske pisarnice obavlja Zorica Stefanović, dok poslove rukovodioca odeljenja pisarnice Posebnih odeljenja Višeg suda u Beogradu obavlja Viktor Vuković.
 
      Pisarnice Višeg suda u Beogradu rade sa strankama svakim radnim danom od 09,00 do 13,00 časova,  kada se mogu razgledati, prepisivati i kopirati sudski spisi ili tražiti određene informacije.

      Razgledanje sudskih spisa krivičnih odeljenja Višeg suda u Beogradu u sudskoj zgradi u ul. Katanićeva br. 15 zakazuje se telefonom svakog radnog dana u periodu od 13,00 do 14,00 časova pozivom na broj telefona 011/635-4646.
 
      Šalter krivične pisarnice Višeg suda u Beogradu nalazi se u sudskoj zgradi u ul. Katanićeva br.15, na petom spratu, dok se šalter građanske pisarnice Višeg suda u Beogradu nalazi u prizemlju sudske zgrade u ul. Timočka br.15.
 
      Šalteri pisarnice Posebnih odeljenja (Posebnog odeljenja i Odeljenja za ratne zločine) nalaze se u prizemlju sudske zgrade u ul. Ustanička br.29.
 
      Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice staraju se da se sa predmetima postupa pravilno, uredno i na vreme, a naročito da se poštuju svi propisani ili određeni rokovi, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu, da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad čim stigne kakav podnesak ili izveštaj po kome treba doneti odluku, ili preduzeti neku drugu radnju.
 
     Zaposleni, koji obavlja poslove pisarnice, može ukazati sudiji ili sudijskom pomoćniku na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehničke greške i sl.
 
      Upravitelj pisarnice svakog meseca izveštava Predsednika o odlukama koje nisu izrađene, a zakonski rok je istekao. O ovakvim slučajevima se u sudskoj upravi vodi posebna evidencija za svakog sudiju.

 

PRIJEMNA KANCELARIJA

 
      Prijem pismena vrši se na šalterima prijema Višeg suda u Beogradu, koji se nalaze u prijemnoj kancelariji u prizemljima sudske zgrade u ul. Katanićeva br.15 (ulaz za stranke), zatim sudske zgrade u ul. Timočka br.15, kao i sudske zgrade u ul. Ustanička br.29, i to u periodu od 08,00 do 15,30 časova.
 

      Na svaki primerak pismena koje se dostavlja sudu stavlja se zabeleška o prijemu pismena (štambilj ili na drugi pogodan način). Pismena se ovom sudu mogu takođe dostavljati i putem poštanske službe.
 
      Zaposleni je dužan i da u zabelešci o prijemu pismena naznači mesto i vreme prijema, naziv suda, način prijema, broj primeraka sa prilozima, datum predaje preporučene pošiljke pošti, nalog za plaćanje takse i sl. Prilikom prijema, zaposleni određen za prijem potvrdiće prijem pismena stavljanjem otiska skraćene zabeleške o prijemu pismena (štambilj), koja sadrži: naziv suda, mesto i vreme prijema. Zabeleška se stavlja na kopiju pismena koja ostaje podnosiocu, a ako taksa nije plaćena, uručiće stranci i opomenu za plaćanje takse.

      Otisak prijemnog štambilja stavlja se po pravilu na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena, a ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane, a ako ni to nije moguće, onda na poleđini u gornjem levom uglu. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom, otisak prijemnog štambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pečatom, ili se prilaže odgovarajući obrazac štambilja.
 
      Pismena se dostavljaju pisarnici, a upravitelj pisarnice, odnosno šef odseka, deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom određeni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici.
 
      Primljena i raspoređena pismena zavode se u odgovarajući upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena, ako se tim pismenom osniva nov predmet, dok se podnesci i druga pismena zavode u odgovarajuće pomoćne knjige.
 

EKSPEDICIJA


      U odseku ekspedicije vrši se otprema, odnosno dostavljanje pismena poštanskoj službi, raspoređuju se dostave, frankiraju se i uvode u odgovarajuću knjigu.           
 

ARHIVA


      Pravnosnažno rešeni predmeti arhiviraju se i čuvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na štambilju određuje da je predmet za arhiviranje.
 
      Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice, po pravilu u posebnoj prostoriji. Završeni predmeti mogu se držati u pisarnici (priručna arhiva) najduže dve godine, a posle ovog roka zajedno sa odgovarajućim upisnicima i drugim pomoćnim knjigama predaju se na čuvanje arhivi. Završeni predmeti u prethodnoj i tekućoj godini stavljaju se, po pravilu, u priručnu arhivu i drže u zasebnom ormanu u pisarnici, sređeni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta, dok se svi ostali predmeti predaju i drže isključivo u arhivi.
 
      Arhiviranim predmetima rukuje arhivar.
 
      Period čuvanja arhiviranih predmeta propisan je Sudskim poslovnikom, a molba za razgledanje i kopiranje arhiviranih spisa predmeta podnosi se predsedniku suda.