Visi sud pretraga

PRIJEM STRANAKA

         U Višem sudu u Beogradu, u skladu sa godišnjim rasporedom poslova, za prijem stranaka zaduženi su:

  • zamenik predsednika suda, sudija Svetlana Aleksić, u sudskoj zgradi u ul. Katanićeva broj 15, za krivično odeljenje, odeljenje za prethodni postupak i odeljenje za maloletnike;
  • zamenik predsednika suda, sudija Ivan Ilić, u sudskoj zgradi u ul.Timočka broj 15, za građansko odeljenjei odeljenje za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju,
  • sudija Vera Vukotić, u sudskoj zgradi u ul.Ustanička broj 29, za Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) i Odeljenje za ratne zločine.

 
      Prijem stranaka u Višem sudu u Beogradu, u sudskoj zgradi u ul. Katanićeva broj 15, vrši se svakog četvrtka u mesecu, u periodu od 10,00 do 12,00 časova, dok se zakazivanje prijema stranaka vrši svakog radnog dana, u radno vreme suda od 07,30 do 15,30 časova, na broj telefona 011/635-4601.

     Prijem stranaka u Višem sudu u Beogradu, u sudskoj zgradi u ul.Timočka broj 15, vrši se svakog utorka u mesecu, u periodu od 10,00 do 12,00 časova, dok se zakazivanje prijema stranaka vrši svakog radnog dana, u radno vreme suda od 07,30 do 15,30 časova, na broj telefona 011/308-3478.

     Prijem stranaka u Višem sudu u Beogradu, u sudskoj zgradi u ul.Ustanička br.29, vrši se svakog utorka u mesecu, u periodu od 09,00 do 10,00 časova, dok se zakazivanje prijema stranaka vrši svakog četvrtka u mesecu, u periodu od 12,00 do 13,00 časova, na broj telefona 011/308-2617.
 

      Razgovor mogu obaviti samo stranke u postupku, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici.
 
      Prilikom zakazivanja razgovora neophodno je da stranka zna broj predmeta pod kojim se vodi određeni postupak, a kako bi se predmet mogao izneti zameniku predsednika, radi upoznavanja. Takođe, prilikom zakazivanja stranka se obaveštava o terminu kada je razgovor zakazan i prilikom prijema stranka je dužna da sa sobom ponese lični dokument na osnovu kojeg će se utvrditi identitet stranke.
           
      Takođe, stranka ili drugi učesnik u sudskom postupku imaju pravo i pismenog obraćanja predsedniku Višeg suda u Beogradu i to putem pritužbe na rad suda, kada smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod.

      Predsednik je dužan da o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama pismeno obavesti pritužioca i predsednika neposredno višeg suda u roku od 15 dana od prijema pritužbe.