Visi sud pretraga

OGLASI

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу члана 65. и члана 69. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 - др. закон, 13/16 и 108/16) и члана 2. Правилника о поступку пријема судијских приправника („Службени гласник РС”, број 92/17),

Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА

I Судови у којима се попуњавају радна места судијских приправника и број судијских приправника који се примају:

Назив суда

број судијских приправника

Основни суд у Алексинцу

1

Основни суд у Аранђеловцу

1

Први основни суд у Београду

11

Други основни суд у Београду

8

Трећи основни суд у Београду

8

Основни суд у Бујановцу

1

Основни суд у Ваљеву

1

Основни суд у Врању

2

Основни суд у Вршцу

1

Основни суд у Димитровграду

1

Основни суд у Зајечару

1

Основни суд у Зрењанину

1

Онсовни суд у Ивањици

1

Основни суд у Јагодини

2

Основни суд у Крагујевцу

5

Основни суд у Краљеву

1

Основни суд у Крушевцу

1

Основни суд у Лазаревцу

1

Основни суд у Лесковцу

3

Основни суд у Лозници

2

Основни суд у Младеновцу

1

Основни суд у Новом Пазару

2

Основни суд у Новом Саду

6

Основни суд у Неготину

1

Основни суд у Нишу

8

Основни суд у Обреновцу

1

Основни суд у Панчеву

1

Основни суд у Пироту

1

Основни суд у Пожаревцу

1

Основни суд у Пријепољу

1

Основни суд у Прокупљу

1

Основни суд у Сремској Митровици

1

Основни суд у Сенти

1

Основни суд у Смедереву

2

Основни суд у Сомбору

1

Основни суд у Старој Пазови

1

Основни суд у Суботици

2

Основни суд у Убу

1

Основни суд у Ужицу

1

Основни суд у Чачку

2

Основни суд у Шапцу

1

Виши суд у Београду

9

Виши суд у Врању

1

Виши суд у Јагодини

1

Виши суд у Крагујевцу

2

Виши суд у Лесковцу

1

Виши суд у Нишу

2

Виши суд у Новом Саду

2

Виши суд у Пироту

1

Виши суд у Прокупљу

1

Виши суд у Смедереву

1

Виши суд у Чачку

1

Виши суд у Шапцу

1

Привредни суд у Београду

3

Привредни суд у Зрењанину

1

Привредни суд у Крагујевцу

1

Привредни суд у Нишу

1

Привредни суд у Новом Саду

2

II Услови за запослење:

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Услови за запослење на месту судијског приправника: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

III Садржина поступка пријема:

У поступку за пријем приправника утврђује се укупна оцена којом се вреднује успех кандидата на основним академским студијама права и резултат пријемног испита. У поступку за пријем кандидат може остварити највише 100 бодова. На основу успеха кандидата на основним академским студијама права кандидат може остварити највише 40 бодова, а на основу резултата пријемног испита највише 60 бодова. 

Пријемни испит спроводи Правосудна академија у складу са Програмом пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике који је доступан на интернет страници Правосудне академије: http://www.pars.rs/

Време и место одржавања пријемног испита за кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, објављује се на интернет страници Правосудне академије и на огласној табли суда за који је расписан јавни конкурс за пријем приправника, најмање осам дана пре дана одржавања испита. Кандидати ће о времену и месту одржавања пријемног испита бити посебно обавештени.

Потпунија садржина поступка пријема судијских приправника прописана је Правилником о поступку пријема судијских приправника („Службени гласник РС”, број 92/17).

IV Трајање рада:

Судијски приправник прима се у радни однос на три године.

V Пријава и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава садржи назив суда за који кандидат конкурише, податке о кандидату (адреса становања, јединствени матични број грађана – ЈМБГ, број телефона, e-mail адреса) и биографију. Пријава мора бити својеручно потписана.

Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Министарства правде.

Уз пријаву се достављају следећи докази: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми (диплома или уверење); уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

Кандидат може конкурисати за више судова, с тим што подноси пријаву и доказе за сваки суд посебно. У свакој од пријава кандидат треба да наведе за које друге судове је конкурисао, као и да наведе које је место одредио за полагање пријемног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази одбациће Комисија суда за пријем приправника.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VII Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс:

Пријава се подноси на адресу суда за који се конкурише уз назнаку: „За јавни конкурс за попуњавање радних места судијских приправника”:

- Основни суд у Алексинцу – 18220 Алексинац, Аце Милојевића 2;
- Основни суд у Аранђеловцу – 34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 102;
- Први основни суд у Београду – 11070 Београд, Булевар Николе Тесле 42а;
- Други основни суд у Београду – 11000 Београд, Kaтанићева 15;
- Трећи основни суд у Београду – 11070 Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 16;
- Основни суд у Бујановцу – 17520 Бујановац, Карађорђев Трг 115;
- Основни суд у Ваљеву – 14000 Ваљево, Карађорђева 48-50;
- Основни суд у Врању – 17501 Врање, Краља Милана 2;
- Основни суд у Вршцу – 26300 Вршац, Жaркa Зрењанина 41-43
- Основни суд у Димитровграду – 18320 Димитровград, Трг др Зорана Ђинђића 2;
- Основни суд у Зајечару - 19000 Зајечар, Трг Ослобођења 30;
- Основни суд у Зрењанину - 23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1;
- Основни суд у Ивањици – 32250 Ивањица, Бошка Петровића 9;
- Основни суд у Јагодини – 35000 Јагодина, Кнегиње Милице 84-86;
- Основни суд у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Трг војводе Радомира Путника 4;
- Основни суд у Краљеву – 36000 Kраљево, Пљакина 4;
- Основни суд у Крушевцу – 37000 Крушевац, Трг Косовских јунака 3;
- Основни суд у Лазаревцу – 11550 Лазаревац, Карађорђева 19;
- Основни суд у Лесковцу – 16000 Лесковац, Косте Стаменковића 16;
- Основни суд у Лозници – 15300 Лозница, Јована Цвијића бб;
- Основни суд у Младеновцу – 11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 76;
- Основни суд у Новом Пазару – 36300 Нови Пазар, Житни трг 16;
- Основни суд у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;
- Основни суд у Неготину – 19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1;
- Основни суд у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23;
- Основни суд у Обреновцу – 11500 Обреновац, Александра Аце Симовића 9а;
- Основни суд у Панчеву – 26101 Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15;
- Основни суд у Пироту – 18300 Пирот, Српских владара 124;
- Основни суд у Пожаревцу – 12000 Пожаревац, Трг Стевана Максимовића 1;
- Основни суд у Пријепољу – 31300 Пријепоље, Валтерова 171;
- Основни суд у Прокупљу - 18400 Прокупље, 21. Српске Дивизије 1;
- Основни суд у Сремској Митровици – 22000 Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 39;
- Основни суд у Сенти - 24400 Сента, Главни Трг 2;
- Основни суд у Смедереву – 11300 Смедерево, Трг Републике 2;
- Основни суд у Сомбору – 25101 Сомбор, Венац Војводе Степе Степановића бб;
- Основни суд у Старој Пазови - 22300 Стара Пазова, Карађорђева 3;
- Основни суд у Суботици – 24000 Суботица, Сенћански пут 1;
- Основни суд у Убу – 14210 Уб, 3. октобра 4;
- Основни суд у Ужицу – 31000 Ужице, Наде Матић бр. 6;
- Основни суд у Чачку – 32000 Чачак, Цара Душана 8/1;
- Основни суд у Шапцу – 15000 Шабац, Карађорђева 25;
- Виши суд у Београду – 11000 Београд, Катанићева бр. 15;
- Виши суд у Врању – 17501 Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1;
- Виши суд у Јагодини – 35000 Јагодина, Кнегиње Милице 84-86;
- Виши суд у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Трг Радомира Путника 4;
- Виши суд у Лесковцу – 16000 Лесковац, Пана Ђукића 13;
- Виши суд у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23;
- Виши суд у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;
- Виши суд у Пироту – 18300 Пирот, Српских владара 126;
- Виши суд у Прокупљу – 18400 Прокупље, 21. српске дивизије 2;
- Виши суд у Смедереву – 11300 Смедерево, Трг Републике 2;
- Виши суд у Чачку – 32000 Чачак, Цара Душана 6;
- Виши суд у Шапцу – 15000 Шабац, Господар Јевремова 8;
- Привредни суд у Београду – 11000 Београд, Масарикова 2;
- Привредни суд у Зрењанину – 23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1.
- Привредни суд у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Трг слободе 3;
- Привредни суд у Нишу – 18000 Ниш, Светосавска 7а;
- Привредни суд у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Министарства правде.