Visi sud pretraga

OGLASI

 VIŠI SUD U BEOGRADU

na osnovu članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima službenicima («Službeni glasnik RS», br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), članova 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima («Službeni glasnik RS» broj 41/2007 i 109/2009) i Zaklјučka Komisije Vlade RS za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-1785/2018 od 28.02.2018.godine,

O G L A Š A V A

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NEODREĐENO VREME

radi popunjavanja radnihmesta:

I

UPISNIČAR

u zvanju referenta – 1 izvršilac

a) Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu:
-  treći ili četvrti stepen stručne spreme društvenog ili prirodnog smera,
-  najmanje dve godine radnog iskustva u struci,
-  poznavanje rada na računaru,
-  položen državni stručni ispit,
-  uslovi za zasnivanje radnog odnosa predviđeni članovima 24 i 26 Zakona o radu («Službeni glasnik RS» br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017)

b) Opis poslova radnog mesta: vodi upisnike u skladu sa Sudskim poslovnikom; upisuje i formira novoprimlјene predmete; razvodi završene predmete; evidentira kretanje sudskih predmeta u svim fazama postupka, u skladu sa Sudskim poslovnikom; vodi elektronsku evidenciju zaduženja po sudijama; obavlјa i druge poslove po nalogu predsednika suda, sekretara suda, upravitelјa pisarnice i rukovodioca odelјenja pisarnice.

v) Kriterijumi za ocenjivanje u izbornom postupku: godine radnog staža, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računaru i mišlјenje komisije o znanjima i veštinama kandidata. 

g) Proveruznanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih s obzirom na opisano radno mesto, izvršiće konkursna komisija uvidom u dokaze priložene uz prijavu i obavlјanjem usmenog razgovora sa kandidatima.

II

ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI U PISARNICI

u zvanju referenta – 2 izvršilaca

a) Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu:
-  treći ili četvrti stepen stručne spreme društvenog ili prirodnog smera,
-  najmanje dve godine radnog iskustva u struci,
-  poznavanje rada na računaru,
-  položen državni stručni ispit,
-  uslovi za zasnivanje radnog odnosa predviđeni članovima 24 i 26 Zakona o radu («Službeni glasnik RS» br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017)

b) Opis poslova radnog mesta: postupa po predmetima od prijema do arhiviranja; dostavlјa strankama inicijalna akta i sudske odluke; združuje podneske, dostavnice i povratnice, postupa po primlјenim podnescima i vrši njihov popis, iznosi predmete za suđenje; dostavlјa spise višem sudu na odluku, vrši obračun i naplatu sudske takse; popunjava statističke listove po svim pravnosnažno okončanim predmetima; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca odelјenja pisarnice, upravitelјa pisarnice i sekretara suda.

v) Kriterijumi za ocenjivanje u izbornom postupku: godine radnog staža, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računaru i mišlјenje komisije o znanjima i veštinama kandidata 

g) Proveruznanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih s obzirom na opisano radno mesto, izvršiće konkursna komisija uvidom u dokaze priložene uz prijavu i obavlјanjem usmenog razgovora sa kandidatima.

III

U PRIJEMNOJ KANCELARIJI, EKSPEDICIJI I ARHIVI

u zvanju referenta – 1 izvršilac

a) Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu:
-  treći ili četvrti stepen stručne spreme društvenog ili prirodnog smera,
-  najmanje dve godine radnog iskustva u struci,
-  poznavanje rada na računaru,
-  položen državni stručni ispit,
-  uslovi za zasnivanje radnog odnosa predviđeni članovima 24 i 26 Zakona o radu («Službeni glasnik RS» br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017)

b) Opis poslova radnog mesta: prima spise, podneske, novčana pisma, telegrame i ostala pismena upućena sudu preko poštanske službe, kurira, dostavlјača ili neposredno; odvaja pismena prema hitnosti i materiji, raspoređuje ih i stara se da pismena budu uredno i na vreme predata; vrši otpremu, odnosno dostavlјanje pismena poštanskoj službi, raspoređuje dostave, frankira ih i uvodi u odgovarajuću knjigu; u arhivi prima svršene predmete, organizuje njihovo sređivanje po vrsti i rednim brojevima godina; izdaje predmete po zahtevu ovlašćenih lica, a po pismenom odobrenju predsednika suda ili sudija o čemu vodi posebnu evidenciju; prima, sređuje i stara se o arhiviranju i čuvanju ostalih dokumenata koja se po odluci nadležnih organa odlažu u arhivu; obavlјa i druge poslove po nalogu sekretara suda, rukovodioca odelјenja pisarnice i upravitelјa pisarnice.

v) Kriterijumi za ocenjivanje u izbornom postupku: godine radnog staža, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računaru i mišlјenje komisije o znanjima i veštinama kandidata 

g) Proveruznanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih s obzirom na opisano radno mesto, izvršiće konkursna komisija uvidom u dokaze priložene uz prijavu i obavlјanjem usmenog razgovora sa kandidatima.

IV

ZAPISNIČAR

u zvanju referenta – 4 izvršilaca

a) Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu:
-  treći ili četvrti stepen stručne spreme društvenog ili prirodnog smera,
-  najmanje dve godine radnog iskustva u struci,
-  poznavanje rada na računaru,
-  položen ispit za daktilografa I a ili I b klase,
-  položen državni stručni ispit,
-  uslovi za zasnivanje radnog odnosa predviđeni članovima 24 i 26 Zakona o radu («Službeni glasnik RS» br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017)

b) Opis poslova radnog mesta: po godišnjem rasporedu poslova obavlјa sve daktilografske poslove u predmetima dodelјenim u rad sudiji kod koga je raspoređen; kao zapisničar za vreme suđenja kuca zapisnike, transkriptuje audio zapise glavnog pretresa i sve ostale diktate po nalogu sudije, sređuje spise po odredbama Sudskog poslovnika i obavlјa potrebne tehničke poslove u vezi sa suđenjem; postupa po naredbama sa zapisnika; sastavlјa izveštaje sa pretresa radi dostave pisarnici; vodi računa o urednosti spisa i vodi popis spisa; po nalogu rukovodioca odelјenja daktilobiroa obavlјa i poslove zapisničara u daktilobirou; stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala; obavlјa i druge poslove po nalogu sudije i rukovodioca odelјenja daktilobiroa.

v) Kriterijumi za ocenjivanje u izbornom postupku: godine radnog staža, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računaru i mišlјenje komisije o znanjima i veštinama kandidata 

g) Proveruznanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih s obzirom na opisano radno mesto, izvršiće konkursna komisija uvidom u dokaze priložene uz prijavu i obavlјanjem usmenog razgovora sa kandidatima.

OPŠTI USLOVI ZA OGLAŠENA RADNA MESTA

Prijava na konkurs može se podneti na adresu:

Viši sud u Beogradu, 11000 Beograd, ulica Katanićeva broj 15

sa naznakom: «Za javni konkurs».

Prijava na konkurs mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto učesnik konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je učesnik radio do podnošenja prijave na konkurs, ukoliko je imao radnog iskustva. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju učesnika i podaci o posebnim oblastima znanja.

Uz prijavu na konkurs učesnik dostavlјa i sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi za radno mesto na koje konkurišedokaz o radnom iskustvu, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom ispitu, uverenjeda protiv kandidata nije pokretnuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak, (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci) i lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. 

Uz prijavu na konkurs za radi popunjavanja radnog mesta zapisničara u zvanju referenta, pored napred navedenog, učesnik dostavlјa i dokaz o položenom ispitu za daktilografa I a ili I b klase.

 Kandidati popunjavaju izjavu (obrazac izjave dostupan na sajtu suda) kojom se opredelјuju za mogućnost da sud po službenoj dužnosti pribavi dokaze koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Obrazac ove izjave je sastavni deo ovog konkursa i može se preuzeti sa internet stranice Višeg suda u Beogradu.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam)dana od dana objavlјivanja javnogkonkursa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Nepotpune, neblagovremene i nerazumlјive prijave neće se razmatrati.

Konkursna komisija će vrednovati znanje kandidata tako što će u usmenom razgovoru proveriti poznavanje kandidata u oblasti organizacije i rada suda, opšte kulture, stručno znanje kandidata iz oblasti rada na radnom mestu za koje kandidat konkuriše i pribavlјeno mišlјenje prethodnog poslodavca u odnosu prema poslu i kvalitetu rada. Veštine kandidata konkursna komisija će vrednovati ceneći veštinu rada na računaru, veštinu komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije.

Vreme i mesto provere osposoblјenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavlјanju razgovora sa komisijom biti obaveštavani telefonom, ili na drugi pogodan način.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vera Ostojić, saradnik za kadrovske poslove i administrativno tehničke poslove, telefon 011/635-4609.

Ovaj oglas objavlјuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnim novinama „Politika“, u publikaciji NSZ poslovi i na web stranici Višeg suda u Beogradu www.bg.vi.sud.rs.

O B R A Z A C    I Z J A V E    možete preuzeti ovde