Visi sud pretraga

OBAVEŠTENjE - KE ZA PRAVNA LICA i UVERENjA ZA FIZIČKA LICA

Shodno članu 32 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, OBAVEŠTAVAJU SE domaća pravna lica, kao i predstavništva ili ogranci stranog pravnog lica, koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, da se od 28.10.2013.godine, zahtev za davanje podataka iz kaznene evidencije na memorandumu pravnog lica, za krivična dela iz člana 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, za koja je nadležno Posebno odeljenje (za organizovani kriminal ) Višeg suda u Beogradu, podnosi Višem sudu u Beogradu i to na prijemnom šalteru u prizemlju sudske zgrade, u Katanićevoj ulici broj 15, svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 11,00 časova.

Uverenje se izdaje nakon proteka dva dana od dana predaje zahteva, na prijemnom šalteru suda na kojem je zahtev i predat, i to u periodu od 12,00 do 14,30 časova.

Zahtev mogu podneti zastupnici pravnog lica i to:

-  zakonski zastupnik;

-  lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji (ostali zastupnici);

-  punomoćnici po zaposlenju, odnosno lica koja kao zaposleni u društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja;

-  prokurista.

Napred navedena lica mogu i preuzeti uverenje suda.

Ukoliko zahtev predaju lica koja nisu napred navedena, potrebno je priložiti punomoćje na memorandumu firme za predaju zahteva za davanje podataka iz kaznene evidencije i preuzimanje uverenja suda.

Uz zahtev za davanje podataka iz kaznene evidencije potrebno je priložiti:

-  fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre za pravno lice za koje se zahtevaju podaci – original na uvid;

-  fotokopiju obrasca “overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje”– original na uvid;

-  dokaz o uplati takse za izdavanje podataka iz kaznene evidencije, u iznosu od 190,00 dinara uplatiti na broj računa 840-29584845-11, model 97 i poziv na broj 64-016106398735 (u prilogu obaveštenja možete pogledati primerak uplatnice).

NAPOMENA!

-  ukoliko zahtev podnose punomoćnici po zaposlenju, potrebno je priložiti i  potvrdu izdatu od strane pravnog lica, kojom se potvrđuje da zaposleni u navedenom pravnom licu radi na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji;

-  ukoliko zahtev podnosi prokurista, potrebno je priložiti i prokuru (poslovno punomoćje)fotokopija, original prokure na uvid, kojim ga pravno lice ovlašćuje da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje.

Zahtev se može podneti i putem pošte na adresu 11000 Beograd, Ustanička ulica broj 29, a prilozi uz zahtev napred nabrojani moraju biti u originalu ili overene fotokopije istih. Uverenje u tom slučaju sud dostavlja, takođe putem pošte nakon obrade primljenog zahteva.

Kontakt telefon  00 381 11 308 2629,
u periodu od 13,00 do 15,00 časova.

Uverenje da se protiv fizičkog lica ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela iz člana 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, kao i za krivična dela iz člana 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, izdaje Viši sud u Beogradu.

Zahtev za davanje takvih podatka podnosi se na prijemnom šalteru u prizemlju sudske zgrade, u Katanićevoj ulici broj 15, svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 11,00 časova.

Uverenje se izdaje nakon proteka dva dana od dana predaje zahteva, na prijemnom šalteru suda na kojem je zahtev i predat, i to u periodu od 12,00 do 14,30 časova.

Uz zahtev za davanje navedenih podataka za fizičko lice potrebno je priložiti:

-  fotokopiju lične karte (čipovane - očitane) – original na uvid;

-  dokaz o uplati takse za izdavanje podataka iz kaznene evidencije, u iznosu od 190,00 dinara uplatiti na broj računa 840-29584845-11, model 97 i poziv na broj 64-016106398735.

Navedeni zahtev može biti podnet i putem pošte na adresu 11000 Beograd, Ustanička ulica broj 29, u kom slučaju se u prilogu zahteva dostavlja fotokopija lične karte i dokaz o uplati takse.Uverenje sud dostavlja takođe putem pošte, nakon obrade primljenog zahteva.

Napominjemo da će pravnim licima koja imaju sedište na području Višeg suda u Beogradu, podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja ovog suda, davati Prvi osnovni sud u Beogradu.

 

VIŠI SUD U BEOGRADU

 

 

 

 


 

 

 

 

OBRAZAC UPLATNICE ZA TAKSU KOJA SE PLAĆA PRILIKOM IZDAVANjA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE ZA PRAVNA LICA - možete pogledati ovde

OBRAZAC UPLATNICE ZA TAKSU KOJA SE PLAĆA PRILIKOM IZDAVANjA UVERENjA ZA FIZIČKA LICA - možete pogledati ovde

OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA - možete preuzeti ovde