Visi sud pretraga

СУДСКА ПРАКСА

У циљу праћења и проучавања судске праксе и међународних судских органа, те обавештавања судија, судијских помоћника и судијских приправника о правним схватањима суда, у суду са већим бројем судија, образује се одељење судске праксе, а одељењем судске праксе руководи судија кога одређује председник суда.

При суду се води општи регистар правних схватања, у који се сажетом облику уносе правна схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примљена од вишег суда, а која су од значаја за судску праксу. Поред општег, суд води и посебан регистар у који се уносе правна схватања, усвојена на седници свих судија, седницама одељења, саветовањима и радним састанцима судија. Општи и посебан регистар правних схватања води се посебно за сваку област судског рада хронолошким редом и могу се објавити у посебној збирци или на веб-страници суда. Правна схаватања која је суд унео у регистре достављају се Врховном касационом суду за потребе Правосудног информационог система Републике Србије.

Одељење судске праксе -Редакцију Билтена судске праксе чине: 

1.     судија Александар Степановић – главни и одговорни уредник Билтена судске праксе

2.     судија Светлана Алексић – заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе

3.     секретар суда Тања Кољеншић – секретар редакције

4.     судија Сања Агатоновић – руководилац судске праксе за првостепено грађанско одељење – члан редакције

5.     судија Јелена Стевановић – руководилац судске праксе за другостепено грађанско одељење – члан редакције

6.     судија Зоран Ганић –  руководилац судске праксе за кривична одељења – члан редакције

7.     судија Александар Трешњев – члан редакције

8.     судија Верица Ђукић Михалчић – члан редакције

9.     координатор за медије Бојана Станковић – члан редакције

10.   Проф. др Слободан Перовић – члан редакције

11.   судија Уставног суда и професор Правног факултета Универзитета у Београду, Проф. др Горан Илић – члан редакције

12.   др Милош Станковић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду – члан редакције