Visi sud pretraga

СУДСКА УПРАВА

Унутрашње уређење и рад Вишег суда у Београду регулисани су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

•   уређивање унутрашњег пословања у суду;
•   позивање и распоређивање судија поротника;
•   послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
•   разматрање притужби и представки;
•   вођење статистике и израда извештаја;
•   извршење кривичних и прекршајних санкција;
•   финансијско и материјално пословање суда;
•   овера исправа намењених употреби у иностранству;
•   стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
•   доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње организацију и радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
•   послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
•   послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељује суду на коришћење;
•   послови у вези са наплатом судских такси;
•   други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Вишег суда у Београду чине:


Пословима судске управе руководи председник суда - судија Александар Степановић.

За заменике председника суда одређују се судије:

1.  судија Светлана Алексић

2.  судија Иван Илић

Заменицима председника суда поред општих послова поверавају се посебне обавезе овлашћења и одговорности и то:

У случају спречености заменика председника суда, судије Ивана Илића, судија Радмила Радић председник првостепеног грађанског одељења и судија  Наташа Милутиновић председник другостепеног грађанског одељења, одређени су да поступају по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским предметима и у предметима по захтевима за рехабилитацију.

Послове секретара суда обавља Тања Кољеншић, послове координатора за медије и послове поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, обавља Бојана Станковић, послове управитеља суда обавља Мирослав Сламарски.

Остале послове судске управе обављају:

Јелена Wekerle – послове административно техничког секретара;

Данијела Маџаревић – послове помоћника административно техничког секретара (за грађанско одељење);

Љубинка Марковић – саветник за послове малолетничке делинквенције;

Вера Остојић – кадровске послове и административно техничке послове;

Вања Лопушина – кадровске послове и административно техничке послове;

Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судијских приправника у кривичном, одељењу за претходни поступак и одељењу за малолетнике, поверавају се судији Татјани Сретеновић, а у грађанском одељењу судији Маји Маринковић.