Visi sud pretraga

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ, ПРИПРАВНИЦИ И ВОЛОНТОЕРИ

    Положај судијских  помоћника и судијских приправника регулисан  је Законом о уређењу судова и  Законом о државним службеницима.

      Судијски помоћници у Вишем суду у Београду помажу судији у раду, проучавају правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђују нацрте  судских одлука и припремају правне ставове за публиковање, те врше и друге стручне послове под надзором и упутством судије, као и друге послове по налогу председника суда.
 
      Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду, за кривично и парнично одељење систематизовано је 61 извршилаца на радном месту судијског помоћника, док је за посебна одељења овог суда систематизовано 26 извршилаца на радном месту судијског помоћника.
           
    Судијски помоћници у Вишем суду у Београду  стичу следећа звања: 

  •   судијски сарадник (лице које има положен правосудни испит);

  •   виши судијски сарадник (лице које има положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита).
   

     Рад судијских помоћника једном годишње оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу седнице одељења у које је судијски помоћник распоређен, односно судије или већа са којима ради уколико није распоређен у одељење.
 
     При оцењивању вреднују се обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављени стручни и научни радови, док се оцењивање рада судијских помоћника врши на основу објективних и јединствених критеријума које утврђује Високи савет судства.
 
    Оцене су „не задовољава“, „задовољава“, „истиче се“ и „нарочито се истиче".
 
     Виши судијски сарадник чији је рад најмање две године узастопно оцењен са „нарочито се истиче“ може стећи звање судског саветника и ако не испуњава услове за судију вишег суда.
 
     У Вишем суду у Београду, ради стручног оспособљавања и стицања праксе у свим областима судског рада и стицања услова за полагање правосудног испита, судијски приправници обављају све послове које им стави у задатак председник суда или председника већа-судија.
 
      За судијског приправника прима се лице које је завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад у државним органима.
 
     Судијски приправник прима се у основни, виши, привредни и прекршајни суд и првенство имају кандидати који су правни факултет завршили са високом просечном оценом.
 
     Судијски приправник прима се у радни однос на три године, док се судијски приправник који је на правосудном испиту оцењен са “положио са одликом” прима у радни однос на неодређено време, у звању судијског сарадника.
 
      На обуци за обављање судијског посла, у својству волонтера, а ради стицања услова за полагање правосудног испита, тренутно се налази 27 приправника - волонтера.
 
      За приправника - волонтера прима се дипломирани правник, без заснивања радног односа.
 
    Почетна и стална обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, обука судијских  и тужилачких помоћника и приправника, као и обука судског и тужилачког особља регулисана је Законом о правосудној академији.