Visi sud pretraga

СУДИЈЕ

     Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 и 101/2013, 111/2014 и 117/2014) прописано је да за судију вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.

     Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.

     Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

     Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.

     Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност, правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.

     Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом. 

У Вишем суду у Београду поступају следеће судије:

СУДИЈА АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВИЋ
(судија Апелационог суда у Београду)

ПРЕДСЕДНИК СУДА

СУДИЈА СВЕТЛАНА АЛЕКСИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА ИВАН ИЛИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ  1. судија Ирена Трифуновић Радуловић - председник већа
  2. судија Константин Митић Врањкић - председник већа
  3. судија Јелена Богдановић Ружић - заменик председника одељења и председник већа
  4. судија Јелена Стојилковић - председник већа
  5. судија Иван Илић - председник већа
  6. судија Маја Илић -  председник већа
  7. судија Весна Миљуш - председник већа
  8.
  9. судија Владимир Врховшек - председник већа
10. судија Мирјана Грујичић - председник већа
11. судија Слободан Керановић - председник већа
12. судија Весна Секулић - председник већа
13. судија Ирена Гарчевић - председник већа
14. судија Радмила Радић - председник одељења и председник већа
15. судија Сања Агатоновић - председник већа

Све судије првостепеног грађанског одељења одређене су за поступање у предметима редовних парничних спорова (П, П3), за поступање у предметима радних и статусних спорова (П1), у предметима породичних спорова (П2), у предметима заштите ауторских и сродних права (П4), као и за поступање у предметима признања страних судских одлука (Р).


ДРУГОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


I ВЕЋЕ

1. судија Милан Милошевски – председник већа
2. судија Анђелка Опачић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Божидар Васић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

II ВЕЋЕ

1. судија Драгица Љумовић - председник већа
2. судија Јелена Стевановић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Јелена Килибарда – други члан већа и председник већа у предметима у којиме је судија известилац

III ВЕЋЕ
1. судија Наташа Милутиновић - председник одељења и председник већа 
2. судија Весна Џелетовић Цуцић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Снежана Сабљић Савић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

IV ВЕЋЕ
1. судија Марина Кларић Живковић – председник већа
2. судија Зорица Вељић - заменик председника одељења, први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Зоран Рогић - други члан већа

V ВЕЋЕ
1. судија Вукица Исаков - председник већа
2. судија Весна Дамјановић - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. други члан већа је судија другостепеног грађанског одељења по распореду који месечно прави председник одељења

Председника већа замењује први члан истог већа.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.судија Небојша Живковићпредседник одељења

2. судија Милош Лабудовић
3. судија Даринка Шћепановић

Све судије одељења за претходни поступак поступају у војним и предметима високотехнолошког криминала.

Судија Милан Дилпарић и судија Раша Јанковић одређују се да поступају и у одељењу за претходни поступак Вишег суда у Београду као дежурне судије, по распореду који доноси председник тог одељења.

Судија Небојша Живковић одређен је за надзор над радом КДП-а.


ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО  ОДЕЉЕЊЕ


1. судија Славица Николић
2. судија Наташа Албијанић
3. судија Зоран Тејић
4. судија Оливера Пајић
5. судија Зоран Ђорђевић
6. судија Владан Иванковић
7. судија Марина Анђелковић
8. судија
9. судија Снежана Николић Гаротић
10. судија Татјана Сретеновић
11. судија Бојан Мишић
12. судија Виолета Јовановић
13. судија Ана Милошевић
14. судија Весна Божовић Милошевић
15. судија Раша Јанковић
16. судија Светлана Алексић - заменик председника одељења
17. судија Зоран Ганић - председник одељења

Све судије кривичног одељења поступају у војним и предметима високотехнолошког криминала, по распореду који месечно утврђује председник одељења.

Кривично ванпретресно веће - председници већа:

1. судија Зоран Шешић
2. судија Светлана Алексић
3.судија Татјана Сретеновић
4. судија Владан Иванковић
5. судија Наташа Албијанић
6. судија Бојан Мишић

Све судије кривичног одељења поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа.


ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I ВЕЋЕ

1. судија Милан Лондровић председник одељења и председник већа
2. судија Слађана Марковић заменик председника одељења и члан већа
3. судија Бранислав Блажић – члан већа

II  ВЕЋЕ

1. судија Снежана Петричић - председник већа
2. судија Душанка Ђорђевић – члан већа
3. судија Вера Софреновић – члан већа


ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

1. судија Верица Ђукић Михалчићпредседник одељења
2. судија Верица Васојевић
3. судија Небојша Ковачевић
4. судија Драгољуб Здравковић - заменик председника одељења

 

Судије распоређене у одељење за малолетнике поступају и у предметима високотехнолошког криминала, где су учесници у поступку малолетна лица.

 
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ (за организовани криминал)

Судија Бранислав Пантелић - судија за претходни поступак и истражни судија у истражним предметима Посебног одељења, одређен и за надзор над радом КДП-а Посебног одељења Вишег суда у Београду.
Судија Александар Вујичић, судија Апелационог суда у Београду - судија за претходни поступак и истражни судија у истражним предметима Посебног одељења

I ВЕЋЕ

1. судија Синиша Петровићзаменик председника одељења и председник већа
2. судија Драгомир Герасимовић – председник већа
3. судија Александар Трешњев - председник већа

II ВЕЋЕ

1. судија Драган Милошевић - председник већа
2. судија Снежана Јовановић – председник већа
3. судија Владимир Месаровић– председник већа

III ВЕЋЕ
1. судија Маја Илић – председник већа
2. судија Велимир Лазовић – председник већа
3. судија Драган Мирковић - председник већа

IV ВЕЋЕ
1. судија Растко Поповић  – председник одељења и председник већа
2. судија Данко Лаушевић - председник већа
3. судија Душан Миленковић - председник већа

V ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Илић – председник већа
2. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду  – председник већа
3. судија Зорана Трајковић –председник већа

VI ВЕЋЕ
1.судија Винка Бераха Никићевић - председник већа
2. судија Вера Вукотић - председник већа
3. судија Владимир Дуруз - председник већа

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења одређује се судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Синиша Петровић, судија Драган Милошевић, судија Маја Илић, судија Мирјана Илић и судија Растко Поповић.

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Судија Милан Дилпарић - истражни судија у истражним предметима Одељења за ратне злочине и судија за претходни поступак.
Судија Владимир Дуруз - предузима радње које не трпе одлагање у истражним предметима Одељења за ратне злочине и судија за претходни поступак овог одељења, у случају спречености судије Милана Дилпарића

I ВЕЋЕ

1. судија Мирјана Илић –  председник одељења и председник већа
2. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду –  председник већа
3. судија Зорана Трајковић – председник већа

II ВЕЋЕ

1. судија Винка Бераха Никићевић - заменик председника одељења и председник већа
2. судија Вера Вукотић - председник већа
3. судија Владимир Дуруз – председник већа 

 

За председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Винка Бераха Никићевић, а за заменика председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине судија Вера Вукотић.

Судија Мирјана Илић, председник Одељења за ратне злочине и председник већа у предметима наведеног одељења, одређује се да поступа и у предметима Посебног одељења.

Судије Посебног одељења и Одељења за ратне злочине, по потреби учествују у раду кривичних ванпретресних већа оба одељења.

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по доредбама Закона о рехабилитацији ("Службени гласник Рс" број 33/06) поступају:

I ВЕЋЕ
1. судија Марина Кларић Живковићпредседник одељења и председник већа
2. судија Драгица Љумовић – председник већа
3. судија Весна Џелетовић Цуцић –председник већа

II ВЕЋЕ
1. судија Милан Милошевски - председник већа
2. судија Весна Дамјановић – председник већа
3. судија Наташа Милутиновић - председник већа

III ВЕЋЕ
1. судија Анђелка Опачић - председник већа
2. судија Јелена Килибарда  - председник већа
3. судија Зоран Рогић - члан већа

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којим се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији ("Службени гласник РС" број 92/2011) поступају следеће судије:

  1. судија Маја Маринковић
  2. судија Милан Милошевски
  3 судија Јелена Стевановић
  4. судија Драгица Љумовић
  5. судија Вукица Исаков
  6. судија Снежана Сабљић Савић
  7. судија Јелена Килибарда
  8. судија Божидар Васић
 
9. судија Зорица Вељић
10. судија Марина Кларић Живковић
11. судија Весна Џелетовић Цуцић - заменик председника одељења
12. судија Весна Дамјановић
13. судија Наташа Милутиновић
14. судија Анђелка Опачић
15. судија Зоран Рогић

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

За вођење поступака по приговору ради убрзања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање по жалбама у предметима који се односе на кривичну материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду одређене су следеће судије:

судија Милош Лабудовић
судија Наташа Албијанић
судија Снежана Петричић
судија Снежана Николић Гаротић
судија Бојан Мишић
судија Ана Милошевић
судија Верица Ђукић Михалчић
судија Вера Софреновић

За вођење поступака по приговору ради убрзања поступка странака и одлучивање о приговорима у предметима Посебног одељења одређени су судија Александар Степановић, судија Растко Поповић и судија Александар Трешњев, а у предметима Одељења за ратне злочине судија Зорана Трајковић.

За вођење поступка по приговору ради убрзања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање по жалбама у предметима који се односе на грађанску материју Вишег суда у Београду и основих судова са подручја Вишег суда у београду, одређене су судије другостепеног грађанског одељења и то:

судија Милан Милошевски
судија Марина Кларић Живковић
судија Анђелка Опачић
судија Драгица Љумовић
судија Весна Џелетовић Цуцић

које судије ће поступати у периоду од 01.01. до 30.04.2016. године

судија Наташа Милутиновић
судија Зоран Рогић
судија Снежана Сабљић Савић 
судија Јелена Стевановић
судија Маја Маринковић

које судије ће поступати у периоду од 01.05. до 31.08.2016. године

судија Вукица Исаков
судија Весна Дамјановић
судија Јелена Килибарда
судија Божидар Васић
судија Зорица Вељић

које судије ће поступати у периоду од 01.09. до 31.12.2016. године


СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 33 Закона о извршењу кривичних санкција објављеног у "Службеном гласнику РС" број 55/2014, чије одредбе се примењују од 01. септембра 2014.године, за судију за извршење кривичних санкција одређени су судија Наталија Бобот и судија Александар Степановић. 


ЗАМОЛНИЦЕ

По излазним замолницама Вишег суда у Београду за достављање писмена у иностранству и пружање друге правне помоћи у грађанским стварима - хашке конвенције (Пом И1) поступају све судије првостепеног грађанског одељења, док по излазним замолницама Вишег суда у Београду за достављање писмена у иностранству и пружање друге правне помоћи у кривичним стварима (Пом И3)  поступају све судије првостепеног кривичног одељења, одељења за претходни поступак и одељења за малолетнике, односно у кривичним стварима (Пом И3 По1) све судије Посебног одељења, а у кривичним стварима (Пом И3 По2) све судије Одељења за ратне злочине.

Ближи распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

Годишњи распоред послова за 2017. годину

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2016. годину - од 17.10.2016. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2016. годину - од 06.10.2016. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2016. годину - од 07.07.2016. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2016. годину - од 09.05.2016. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2016. годину - од 21.03.2016. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2016. годину - од 10.03.2016. године

Годишњи распоред послова за 2016. годину

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2015. годину - од 27.07.2015. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2015. годину - од 02.07.2015. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2015. годину - од 28.05.2015. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2015. годину - од 04.05.2015. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2015. годину - од 18.02.2015. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2015. годину - од 28.01.2015. године

Годишњи распоред послова за 2015. годину

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 27.11.2014. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 22.09.2014. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 12.09.2014. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 01.09.2014. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 18.06.2014. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 01.05.2014. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 07.04.2014. године

Измене и допуне годишњег распорада послова за 2014. годину - од 10.03.2014. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2014. годину - од 06.02.2014. године

Годишњи распоред послова у Вишем суду у Београду за 2014. годину

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013. годину - од 21.11.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013 годину - од 30.09.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013 годину - од 26.08.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013 годину - од 12.08.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013 годину - од 03.07.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013 годину - од 27.05.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013 годину - од 20.05.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013 годину - од 15.05.2013. године

Измене и допуне годишњег распореда послова за 2013. годину - од 18.04.2013. године

Годишњи распоред послова у Вишем суду у Београду за 2013. годину

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2012.годину - од 15.10.2012. године

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2012.годину - од 10.07.2012. године

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2012.годину - од 07.05.2012. године

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2012.годину - од 20.01.2012. године

Годишњи распоред послова у Вишем суду у Београду за 2012. годину

Годишњи распоред послова у Вишем суду у Београду за 2011. годину

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2010. годину - од 15.06.2010. године

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2010. годину - од 14.06.2010. године

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2010. годину - од 14.04.2010. године

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2010. годину - од 12.03.2010. године

Изменама и допунама Годишњег распореда послова Вишег суда у Београду за 2010. годину - од 29.01.2010. године

Годишњи распоред послова у Вишем суду у Београду за 2010. годину