Visi sud pretraga

РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Законом о уређењу судова (Службени гласник РС", бр.116/2008 и 104/2009) и то чланом 23 став 1 тачка 5 наведеног закона, Виши суд у Београду надлежан је да одлучује о захтевима за рехабилитацију.

До 13.12.2011.године у поступцима по захтвима за рехабилитацију примљењивао се Закон о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 33/06), на основу ког закона се може извршити рехабилитација лица која су без судске или административне одлуке или судском или административном одлуком лишена из политичких или идеолошких разлога, живота, слободе или неких других права од 06. априла 1941.године до дана ступања на снагу закона, а имала су пребивалиште на територији Републике Србије. Наведеним законом прописано је да право на подношење захтева за рехабилитацију не застарева, те да се раније започети поступци по захтевима за рехабилитацију имају правноснажно завршити по одредбама закона из 2006.године.

Дана 13.12.2011.године на снагу је ступио нови Закон о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 92/2011) према коме се уређује рехабилитација и правне последице рехабилитације лица које су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога лишена живота, слободе или других права до дана ступања на снагу овог закона на територији Републике Србије без судске или административне одлуке, изван територије Републике Србије без судске или административне одлуке, војних и других југословенских органа, ако су имали или имају пребивалиште на територији Републике Србије или држављанство Републике Србије; судском или административном одлуком органа Србије; судском или административном одлуком војних или других југословенских органа, ако су имала или имају пребивалиште на територији Републике Србије или држављанство Републике Србије. Наведеним законом прописано је да право на подношење захтева застарева у року од 5 година од дана ступања на снагу овог закона.

На захтеве примљење у суд до 13.12.2011.године примењују се одредбе Закона о рехабилитацији из 2006.године, а о захтеву одлучује веће од три судије, док се на захтеве примљене у суд након наведеног датума примењују одредбе Закона о рехабилитацији из 2011.године, а о захтеву одлучује судија појединац.

 

Закон о рехабилитацији
(„Службени гласник РС“ број 33/06)

Закон о рехабилитацији
(„Службени гласник РС“ број 92/2011)

1. Законом о рехабилитацији уређује се рехабилитација лица која су без судске или административне одлуке или судском или административном одлуком лишена из политичких или идеолошких разлога, живота, слободе или неких других права од 6.априла 1941.године до дана ступања на снагу овог закона, а имала су пребивалиште на територији Републике Србије. (чл.1)

1. Чланом 1 став 1 Закона о рехабилитацији уређује се рехабилитација и правне последице рехабилитације лица која су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога лишена живота, слободе или других права до дана ступања на снагу овог закона: на територији РС без судске или административне одлуке; изван територије РС без судске или административне одлуке војних и других југословенских органа, ако су имала или имају пребивалиште на територији РС или држављанство РС; судском или административном одлуком органа РС; судском или административном одлуком војних и других југословенских органа, ако су имала или имају пребивалиште на територији РС или држављанство РС.

2. Право на подношење захтева за рехабилитацију не застарева (чл.2 ст.2)

2. Право на подношење захтева за рехабилитацију због повреде права из члана 1 став 1 овог закона престаје протеком 5 година од дана ступања
на снагу овог закона (чл.9)

3. Захтев треба да садржи личне податке лица чија се рехабилитација захтева и доказе о оправданости захтева. (Чл.3 ст.2)

 

3. Захтев нарочито садржи податке о лицу чија се рехабилитација захтева, својеручно потписан и од надлежног органа оверен пристанак у случају из члана 7 тачка 3 овог закона, опис повреде права и доказе о оправданости захтева. (чл.8)

4. О захтеву одлучује веће од три судије, у јавном поступку (чл.4 ст.1)

 

4. О захтеву за   рехабилитацију одлучује судија појединац (чл.10 ст.3)

5. Прописано је право жалбе на решење о одбијању захтева за рехабилитацију у року од 30 дана од дана пријема решења (чл.6 ст.1)

 

5. Дозвољена је жалба против решења у поступку рехабилитације надлежном апелационом суду, у року од 30 дана од дана достављања решења (чл.18 ст.1)

6. Поступак у ком се одлучује о поднетом захтеву за рехабилитацију је једностраначки.

 

6. О захтеву за   рехабилитацију лица из члана 5 овог закона суд   одлучује у једностраначком поступку по правилима ванпарничног поступка, уз   обавезно претходно прибављање мишљења надлежног вишег јавног тужиоца (чл.14,   ст.1); у случају да се у мишљењу надлежног вишег јавног тужиоца оспорава   захтев из става 1 овог члана, даљи   поступак ће се наставити у складу са одредбом става 3 (чл.14 ст.2); о захтевима лица   из члана 1 став 1 тачка 3) и 4), осим захтева лица   из члана 1 овог члана, суд   одлучује у двостраначком поступку, а као други учесник обавезно учествује Република Србија, коју заступа надлежни виши јавни тужилац (чл.14 ст.3). У поступку за рехабилитацију обавезно је учешће јавног тужиоца.

7. Закон о рехабилитацији („Службени гласник РС” бр.33/06) предвиђа судску рехабилитацију.

 

7. Рехабилитација   може бити по сили закона (законска) или судском одлуком (судска рехабилитација). (чл.4)

8. Право на накнаду штете и право на повраћај конфисковане имовине рехабилитованог лица уредиће се посебним законом.

 

8. Правне последице рехабилитације за рехабилитовано лице и за друга лица одређена овим законом су мере уклањања и ублажавања последица ништавих, односно непуноважних аката и радњи из става 1 овог члана и обухватају право на: посебан пензијски стаж; месечну новчану накнаду (посебан додатак); здравствену заштиту и друга права из здравственог осигурања; право на враћање конфисковане имовине или имовине одузете по основу прописа из члана 2 став 1 овог закона, односно обештећење за ту имовину; право на обештећење за материјалну и нематеријалну штету (рехабилитационо обештећење). (чл.3 ст.2)

 

 

Захтеви за рехабилитацију подносе се овом суду у три примерка.

На крају 2011.године у Одељењу за поступање по захтевима за рехабилитацију Вишег суда у Београду у раду је било укупно 306 предмета, од тога 197 старих, те је на крају године решено 132 предмета, од тога старих 94. У прва три месеца 2012.године решено је 77 предмета, од тога 52 стара предмета. Предност у решавању даје се старим предметима.

Виши суд у Београду има континуирану сарадњу са Агенцијом за повраћај одузете имовине, којој поступање по захтевима за повраћај одузете имовине зависи од решења за рехабилитацију. Поред тога остварена је сарадња са Архивом Југославије, Архивом Србије и Београда, БИА и другим установама које се баве прикупљањем архивске грађе, као и судовима опште надлежности, а све у циљу прибављања потребних доказа како би се поступци по захтевима за рехабилитацију правноснажно окончали у разумном року, поштујући Устав Републике Србије и Европску конвенцију о људским правима и слободама.

 

Примери одлука овог суда о рехабилитацији:

Рехабилитовани Јелисавета, Александар и Никола Карађорђевић

Рехабилитована Краљица Марија Карађорђевић

Рехабилитован Ђорђе Стакић

Рехабилитован Александар Стојановић

Рехабилитован Димитрије Станојевић

Рехабилитован Јован Јовановић

Рехабилитован Емилијан Милан Калафатић

Рехабилитован Франц Нол

Одбијен захтев - Мидхад Ћатовић

Рехабилитован кнез Павле Карађорђевић

Рехабилитован Милан Антић

Рахабилитован др Лазар Марковић

Рехабилитована Олга Хебранг

Рехабилитован Драгољуб Михаиловић - Дража

Рехабилитован Александар Карађорђевић

Рехабилитован ЊКВ краљ Петар II Карађорђевић