Visi sud pretraga

ПРИЈЕМ СТРАНАКА

         У Вишем суду у Београду, у складу са годишњим распоредом послова, за пријем странака задужени су:

  • заменик председника суда, судија Светлана Алексић, у судској згради у ул. Катанићева број 15, за кривично одељење, одељење за претходни поступак и одељење за малолетнике;
  • заменик председника суда, судија Иван Илић, у судској згради у ул. Тимочка број 15, за грађанско одељење и одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију;
  • судија Вера Вукотић, у судској згради у ул. Устаничка број 29, за Посебно одељење (за организовани криминал) и Одељење за ратне злочине.

 
      Пријем странака у Вишем суду у Београду, у судској згради (Палата правде), у ул.Катанићева број 15, врши се сваког четвртка у месецу, у периоду од 10,00 до 12,00 часова, док се заказивање пријема странака врши сваког радног дана, у радно време суда од 07,30 до 15,30 часова, на број телефона 011/635-4601.

     Пријем странака у Вишем суду у Београду, у судској згради у ул.Тимочка број 15, врши се сваког уторка у месецу, у периоду од 10,00 до 12,00 часова, док се заказивање пријема странака врши сваког радног дана, у радно време суда од 07,30 до 15,30 часова, на број телефона 011/308-3478.

     Пријем странака у Вишем суду у Београду, у судској згради у ул.Устаничка бр.29, врши се сваког уторка у месецу, у периоду од 09,00 до 10,00 часова, док се заказивање пријема странака врши сваког четвртка у месецу, у периоду од 12,00 до 13,00 часова, на број телефона 011/308-2617.
 

      Разговор могу обавити само странке у поступку, њихови пуномоћници и законски заступници.
 
      Приликом заказивања разговора неопходно је да странка зна број предмета под којим се води одређени поступак, а како би се предмет могао изнети заменику председника суда, ради упознавања. Такође, приликом заказивања странка се обавештава о термину када је разговор заказан и приликом пријема странка је дужна да са собом понесе лични документ на основу којег ће се утврдити идентитет странке.
           
      Такође, странка или други учесник у судском поступку имају право и писменог обраћања председнику Вишег суда у Београду и то путем притужбе на рад суда, када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход.

      Председник је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавести притужиоца и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од пријема притужбе.