Visi sud pretraga

ОБАВЕШТЕЊЕ - КЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА и УВЕРЕЊА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Сходно члану 32 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ домаћа правна лица, као и представништва или огранци страног правног лица, која имају седиште на територији Републике Србије, да се од 28.10.2013.године, захтев за давање података из казнене евиденције на меморандуму правног лица, за кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, за која је надлежно Посебно одељење (за организовани криминал ) Вишег суда у Београду, подноси Вишем суду у Београду и то на пријемном шалтеру у приземљу судске зграде, у Катанићевој улици број 15, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 11,00 часова.

Уверење се издаје након протека два дана од дана предаје захтева, на пријемном шалтеру суда на којем је захтев и предат, и то у периоду од 12,00 до 14,30 часова.

Захтев могу поднети заступници правног лица и то:

-  законски заступник;

-  лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији (остали заступници);

-  пуномоћници по запослењу, односно лица која као запослени у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја;

-  прокуриста.

Напред наведена лица могу и преузети уверење суда.

Уколико захтев предају лица која нису напред наведена, потребно је приложити пуномоћје на меморандуму фирме за предају захтева за давање података из казнене евиденције и преузимање уверења суда.

Уз захтев за давање података из казнене евиденције потребно је приложити:

-  фотокопију извода из Агенције за привредне регистре за правно лице за које се захтевају подаци – оригинал на увид;

-  фотокопију обрасца “оверени потписи лица овлашћених за заступање”– оригинал на увид;

-  доказ о уплати таксе за издавање података из казнене евиденције, у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29584845-11, модел 97 и позив на број 64-016106398735 (у прилогу обавештења можете погледати примерак уплатнице).

НАПОМЕНА!

-  уколико захтев подносе пуномоћници по запослењу, потребно је приложити и  потврду издату од стране правног лица, којом се потврђује да запослени у наведеном правном лицу ради на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи;

-  уколико захтев подноси прокуриста, потребно је приложити и прокуру (пословно пуномоћје)фотокопија, оригинал прокуре на увид, којим га правно лице овлашћује да у његово име и за његов рачун закључује правне послове и предузима друге правне радње.

Захтев се може поднети и путем поште на адресу 11000 Београд, Устаничка улица број 29, а прилози уз захтев напред набројани морају бити у оригиналу или оверене фотокопије истих. Уверење у том случају суд доставља, такође путем поште након обраде примљеног захтева.

Контакт телефон  00 381 11 308 2629,
у периоду од 13,00 до 15,00 часова.

Уверење да се против физичког лица не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, као и за кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, издаје Виши суд у Београду.

Захтев за давање таквих податка подноси се на пријемном шалтеру у приземљу судске зграде, у Катанићевој улици број 15, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 11,00 часова.

Уверење се издаје након протека два дана од дана предаје захтева, на пријемном шалтеру суда на којем је захтев и предат, и то у периоду од 12,00 до 14,30 часова.

Уз захтев за давање наведених података за физичко лице потребно је приложити:

-  фотокопију личне карте (чиповане - очитане) – оригинал на увид;

-  доказ о уплати таксе за издавање података из казнене евиденције, у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29584845-11, модел 97 и позив на број 64-016106398735.

Наведени захтев може бити поднет и путем поште на адресу 11000 Београд, Устаничка улица број 29, у ком случају се у прилогу захтева доставља фотокопија личне карте и доказ о уплати таксе.Уверење суд доставља такође путем поште, након обраде примљеног захтева.

Напомињемо да ће правним лицима која имају седиште на подручју Вишег суда у Београду, податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења овог суда, давати Први основни суд у Београду.

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

 

 

 

 


 

 

 

 

ОБРАЗАЦ УПЛАТНИЦЕ ЗА ТАКСУ КОЈА СЕ ПЛАЋА ПРИЛИКОМ ИЗДАВАЊА ПОДАТАКА ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА - можете погледати овде

ОБРАЗАЦ УПЛАТНИЦЕ ЗА ТАКСУ КОЈА СЕ ПЛАЋА ПРИЛИКОМ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА - можете погледати овде

ОБРАЗАЦ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА - можете преузети овде